Liên kết website

Xác định rõ trách nhiệm của bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương trong truyền thông dự thảo chính sách

23/06/2022

Ngày 30/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027", đến nay nhiều bộ, ngành trung ương và địa phương đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án này.

Ngày 23/4/2022, Bộ Tư pháp – Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trung ương đã tham mưu Hội đồng ban hành Công văn số 2075/HĐPH hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án trên phạm vi toàn quốc và Quyết định số 1410/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2022 của Bộ Tư pháp. Kế hoạch của Bộ Tư pháp đã xác định rõ 7 nhóm nhiệm vụ chính, trong đó điểm nhấn là tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Đề án; Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến về mục đích, vai trò của công tác truyền thông dự thảo chính sách và nội dung cơ bản của Đề án; Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi Đề án và lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp bằng hình thức phù hợp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật dành cho công chức pháp chế các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương; báo cáo viên pháp luật trung ương và cấp tỉnh; đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí ở trung ương.

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2022 của Bộ này, trong đó xác định cụ thể danh mục VBQPPL cần thực hiện truyền thông trong năm nay; đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị chủ trì tham mưu soạn thảo VBQPPL trong việc tổ chức truyền thông; tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội về dự thảo VBQPPL; cử đại diện lãnh đạo là người phát ngôn và chịu trách nhiệm về nội dung phát ngôn theo quy định tại Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản triển khai thực hiện Đề án đến các đơn vị thuộc Bộ và toàn cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, theo đó, yêu cầu các đơn vị tham mưu, quản lý nhà nước thuộc Bộ nghiêm túc triển khai, quán triệt, thực hiện đầy đủ nội dung của Đề án; các cơ quan báo chí thuộc Bộ cần tăng cường công tác thông tin, truyền thông dự thảo chính sách bảo đảm đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, hình thức phong phú, sinh động để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ, các báo, tạp chí phục truyền thông dự thảo chính sách của Bộ.

Tại Tuyên Quang, theo kế hoạch do UBND tỉnh ban hành, đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, có nhóm nhiệm vụ nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của công tác truyền thông dự thảo chính sách. UBND tỉnh chỉ rõ, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm chủ động quán triệt, chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông dự thảo chính sách bằng hình thức phù hợp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như người dân, tổ chức, doanh nghiệp; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong vận động, khuyến khích Nhân dân quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo chính sách.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, các Tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tổ chức quán triệt nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác này bằng hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức, các tổ chức, cá nhân thành viên.

Tại Lai Châu, kế hoạch của UBND tỉnh xác định các mục tiêu cụ thể: Tổ chức đồng bộ, kịp thời việc quán triệt, hướng dẫn, tập huấn, xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án trên phạm vi toàn tỉnh. Từ năm 2023, phấn đấu 100% chính sách thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh và 70% chính sách có tác động lớn đến cán bộ, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân thuộc phạm vi điều chỉnh của Kế hoạch triển khai Đề án được cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đến khi thông qua, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngoài việc phát huy vai trò chủ động của cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật trong tổ chức thực hiện truyền thông dự thảo chính sách; tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh và cấp huyện về truyền thông dự thảo chính sách UBND tỉnh Lai Châu chỉ rõ cần xây dựng nội dung truyền thông dự thảo chính sách, các hình thức truyền thông về dự thảo chính sách; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện truyền thông dự thảo chính sách và huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác truyền thông dự thảo chính sách.

Tại Thái Bình UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng dự thảo chính sách đối với các chính sách có đủ các tiêu chí: Là các chính sách được ban hành trong các văn bản quy phạm pháp luật mà Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định phải lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trước khi tiến hành soạn thảo, trừ các nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật; Tác động trực tiếp làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; Được xác định là những vấn đề khó, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm hoặc có nhiều ý kiến khác nhau về nội dung dự thảo chính sách; Chính sách có tác động trên phạm vi cả nước hoặc trên phạm vi toàn tỉnh.

Tại Kon Tum, trong kế hoạch mới ban hành, UBND tỉnh yêu cầu xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm chủ trì và phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg. Trong nhiều giải pháp thực hiện, Kon Tum xác định: Huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác truyền thông dự thảo chính sách: Phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các cá nhân, tổ chức hành nghề về pháp luật, nhà hoạt động thực tiễn, chuyên gia tham gia thực hiện truyền thông về dự thảo chính sách. Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia, hỗ trợ nguồn lực để tổ chức các hoạt động truyền thông về dự thảo chính sách theo quy định của pháp luật.

Tại Bắc Kạn, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt, chỉ đạo, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông dự thảo chính sách bằng hình thức phù hợp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như người dân, tổ chức, doanh nghiệp; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong vận động, khuyến khích Nhân dân quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo chính sách.
Với việc ban hành các kế hoạch triển khai với những nội dung, giải pháp cụ thể, việc truyền thông chính sách sẽ sớm triển khai có hiệu quả trên thực tiễn tại các địa phương, góp phần đưa Đề án của Chính phủ vào cuộc sống.

Để thống nhất nhận thức của các cấp, các ngành về công tác truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL; quán triệt, triển khai đồng bộ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án nhằm đạt được các mục tiêu đề ra; nắm bắt, giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra đối với các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Đề án; đồng thời, định hướng các nội dung công việc, xác định trách nhiệm cụ thể của các cấp, các ngành, nhất là các cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thông tin, báo chí trong tham gia triển khai thực hiện Đề án, sáng ngày 24/6/2022 tới đây, Bộ Tư pháp sẽ tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Đề án với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương, thành viên Hội đồng, Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng và đông đảo các cơ quan thông tin, báo chí, công ty truyền thông./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: