Liên kết website

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương kiểm tra tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

22/06/2022

Thực hiện Kế hoạch số 1414/KH-HĐPH ngày 05/5/2022 về kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương năm 2022, sáng ngày 21/6/2022, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương đã có buổi làm việc với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp chủ trì buổi kiểm tra. Dự buổi kiểm tra còn có đồng chí Phạm Văn Đặng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Nhu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Gò Dầu và các thành viên Hội đồng huyện.

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn được Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Gò Dầu quan tâm thực hiện. Hội đồng đã được kiện toàn kịp thời theo đúng Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện là Chủ tịch Hội đồng. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng, công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã được triển khai một cách toàn diện, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Công tác PBGDPL được thực hiện bằng nhiều hình thức như: PBGDPL trực tiếp; thông qua tin, bài trên Đài truyền thanh huyện, loa truyền thanh cơ sở; biên soạn tài liệu PBGDPL… Hoạt động PBGDPL cho các đối tượng đặc thù cũng được địa phương quan tâm chú ý tập trung vào một số đối tượng như: nạn nhân bị bạo lực gia đình, người khuyết tật, người lao động tại các doanh nghiệp, người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo; người chấp hành xong án phạt tù, người đang lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Với chủ trương lựa chọn nội dung, hình thức PBGDPL phải phù hợp với đối tượng, địa bàn, một số hình thức và mô hình PBGDPL hiệu quả đã được các sở, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh triển khai như: Sinh hoạt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; mô hình “Chi hội đảm bảo về an ninh trật tự”; Phòng Tư pháp tổ chức biên soạn, in ấn và cấp pháp các văn bản Luật cần triển khai theo hàng quý để cấp phát cho Mặt trận tổ quốc cấp xã cung cấp cho các tổ trưởng tổ dân cư tự quản phục vụ PBGDPL; mô hình “Loa tuyên truyền di dộng”; phát huy vai trò chức sức các tôn giáo tham gia công tác PBGDPL; mô hình “Tổ phụ nữ tham gia tố giác tội phạm”. Địa phương đã ứng dụng công nghệ thông tin PBGDPL thông qua các trang mạng xã hội. Công tác PBGDPL trong nhà trường được thực hiện với nhiều hình thức như: sinh hoạt dưới cờ, tổ chức thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt lớp…
Năm 2021, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã  tổ chức thành công Hội thi Hòa giải viên giỏi huyện Gò Dầu lần thứ IV với hơn 80 người tham dự; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tập huấn online để bồi dưỡng nghiệp vụ cho các hòa giải viên pháp luật. Trong năm 2021, 6 tháng đầu năm 2021 các tổ hòa giải cơ sở đã tiếp nhận 36 vụ việc, đã tổ chức đưa ra hòa giải 36 vụ việc đạt 100% so với số đơn tiếp nhận, kết quả hòa giải thành 35 vụ việc đạt 97,22%. Năm 2021, toàn huyện có 9/9 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đăng tải quyết định trên cổng thông tin điện tử của huyện theo quy định.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại huyện Gò Dầu còn tồn tại một số hạn chế, bất cập như: và (i) Một số cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp xã chưa thực sự quan tâm đúng mức trong công tác PBGDPL; (ii) Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cơ sở còn nhiều hạn chế về chuyên môn và năng lực thực tiễn, trong khi chưa có cơ chế thu hút, duy trì người có trình độ tham gia vào công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; (iii) Chưa huy động được sự tham gia đóng góp của các doanh nghiệp, cá nhân vào công tác PBGDPL .
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục công tác phía Nam có một số định hướng đối với công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của huyện Gò Dầu trong thời gian tới, cụ thể: (i) Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức chung về vị trí vai trò của công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong việc tham gia đóng góp sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; (ii) Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong thực hiện công tác PBGDPL; (iii) Chú trọng công tác phối hợp, phát huy vai trò, thế mạnh của từng ngành, từng đơn vị trong thực hiện công tác PBGDPL; (iv) Tập trung nguồn lực, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, đề án theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; (v) Quan tâm tới đối tượng đặc thù, đồng bào dân tộc thiểu số và người yếu thế trong xã hội; (vi) Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên, thu hút sự tham gia của đội ngũ luật sư, luật gia tham gia vào công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở, chú trọng công tác giáo dục pháp luật trong các cơ sở đào tạo; (vii) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới hình thức công tác PBGDPL; (viii) Tăng cường xã hội hóa, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp vào công tác PBGDPL./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: