Liên kết website

Tập đoàn Điện lực Việt Nam hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

24/06/2022

Để hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 (ngày 09 tháng 11 hàng năm) theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Quyết định số 944/QĐ-EVN ngày 20/6/2022 ban hành Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022.

Kế hoạch được ban hành với mục đích tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật; đưa việc cập nhật, đánh giá tác động, tìm hiểu pháp luật là việc hàng ngày của từng đơn vị và mỗi CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Theo đó, trong nội dung Kế hoạch đã xác định chủ đề: Chủ động nghiên cứu, tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của EVN, đơn vị; tổ chức đánh giá tác động của văn bản quy phạm mới ban hành để thực hiện và rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý nội bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này theo Đề án tổng thể chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao năng lực, tổ chức hoạt động pháp chế trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
Đồng thời Kế hoạch đã xác định các nội dung hoạt động cụ thể như: tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung triển khai Ngày Pháp luật năm 2022 tại đơn vị; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tại các đơn vị: nghiên cứu, rà soát, đánh giá tác động của các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động của EVN, tự giác học tập, tìm hiểu các chính sách, quy định mới ban hành, áp dụng các mô hình, cách làm hay, hình thức mới để hưởng ứng Ngày Pháp luật tại đơn vị; tổ chức tập huấn, phổ biến pháp luật mới ban hành; Quy chế quản lý nội bộ của EVN và các chuyên đề phù hợp với hoạt động của EVN, đơn vị; hoàn thiện thể chế; tổ chức thực hiện Quy chế quản lý nội bộ…. Các hình thức hướng ứng Ngày Pháp luật cũng được thực hiện phù hợp gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin như: thông qua Hội nghị, Hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tế; tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực CBCNV, các hoạt động giáo dục, phổ biến, thi hành thể chế, chính sách pháp luật nhà nước và quy định của EVN. Phát động, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ của EVN thông qua các hình thức phù hợp…
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: