Liên kết website

Bộ Tư pháp hướng dẫn phổ biến các luật, nghị quyết mới và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

23/07/2020

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 10 luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng) và 21 Nghị quyết.

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, trên cơ sở các luật, nghị quyết mới thông qua và kịp thời triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, để tiếp tục giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 2679/BTP-PBGDPL ngày 23/7/2020 hướng dẫn phổ biến các luật, nghị quyết mới và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: