Liên kết website

Bình Phước: Tổ chức Ngày pháp luật năm 2018

12/10/2018

UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật (9-11) cần tập trung vào những nội dung: Công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, tham mưu cấp có thẩm quyền rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về tổ chức bộ máy, cán bộ; tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ; quy hoạch, tài chính, đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.
 

Về công tác tổ chức thi hành pháp luật: Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; quán triệt, truyền thông, phổ biến các nội dung chính sách, quy định mới ban hành, mới có hiệu lực thi hành; tác động của chính sách, pháp luật đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ...

Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh. Tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề pháp lý phát sinh tại địa phương, những vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. Đồng thời, tăng cường thanh - kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân, doanh nghiệp, thực hiện nghiêm pháp luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí....

Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm và tập trung vào 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1-10 đến hết ngày 30-11-2018; cao điểm trong tuần lễ từ ngày 5 đến hết 11-11-2018.
Theo baobinhphuoc.vn

Các tin đã đưa ngày: