Liên kết website

Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Cà Mau: Hướng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018

12/10/2018

Ngày 10/9/2018, Sở Lao động – TB&XH vừa ban hành Kế hoạch số 75/KH-SLĐTBXH hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật; góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Theo đó, mục đích của kế hoạch này là tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Sở.

Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu, tự giác học tập, tìm hiểu các quy định pháp luật mới ban hành, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; đề cao đạo đức công vụ, tinh thần liêm chính; chủ động học tập, nâng cao năng lực, kỹ năng xây dựng, hoàn thiện pháp luật; thi hành pháp luật; tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong thực thi công vụ; phát hiện kịp thời, đề xuất xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật; tích cực phổ biến, vận động Nhân dân tuân thủ và chấp hành pháp luật. Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hình thức mới để hưởng ứng Ngày Pháp luật trong công chức, viên chức, người lao động.
Các tin đã đưa ngày: