Liên kết website

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang hướng dẫn thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

15/10/2020

Ngày 08/10/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 1269/HĐPH về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2020.

Để triển khai đồng bộ, hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh An Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện các nội dung trọng tâm gồm:

Thứ nhất, tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2020; các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình; tội phạm, các tội phạm xã hội và cháy nổ; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. Đặc biệt, lồng ghép các quy định liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thứ hai, phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hoàn thiện pháp luật về đầu tư công, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; cải cách chính sách pháp luật về đất đai, bảo hiểm xã hội... góp phần xây dựng Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Thứ ba, đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ điều kiện thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và khả năng nguồn lực để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong cơ quan, đơn vị, lĩnh vực được giao quản lý với nội dung, hình thức phù hợp. Trong đó, chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa trong thực hiện.
Căn cứ vào điều kiện đặc thù của địa bàn, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn những khẩu hiệu phù hợp trên cơ sở một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 do Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh gợi ý.

 Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2020.
Các tin đã đưa ngày: