Liên kết website

Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

19/02/2021

Sau hơn 3 năm thực hiện Quyết định số 619/2017/QĐ-TTg, ngày 08/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL), tỉnh Sóc Trăng đã đạt được một số kết quả tích cực. Người dân ngày càng hiểu và nắm rõ các quy định pháp luật; qua đó góp phần bảo đảm tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đến nay, toàn tỉnh đã có 105/109 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng, đánh giá địa phương đạt chuẩn TCPL theo Quyết định số 619/2017/QĐ-TTg, ngày 08/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL; Kế hoạch số 73/KH-UBND, ngày 06/07/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu và ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL trên địa bàn tỉnh.
 
Theo quy định, cấp xã đạt chuẩn TCPL được đánh giá bằng 5 tiêu chí, gồm: bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; thực hiện dân chủ ở cơ sở; hòa giải ở cơ sở. Mỗi tiêu chí có các chỉ tiêu riêng, được đánh giá trên tổng điểm 100. Trên cơ sở kết quả tự chấm của cấp xã, năm 2020, hội đồng đánh giá chuẩn TCPL cấp huyện đã thẩm tra, đánh giá toàn tỉnh có 105/109 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL, chiếm tỷ lệ 96,33%, trong đó, xã loại I có 82 xã, phường, thị trấn, xã loại II là 23 xã, phường, thị trấn.
 
Để được như vậy, cấp ủy, UBND các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng xã đạt chuẩn TCPL. Việc tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL được thực hiện thông qua nhiều hình thức như: Sở Tư pháp mở lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến cho công chức tư pháp - hộ tịch và công chức được giao theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng, đánh giá địa phương chuẩn TCPL; Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan truyền thông mở chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống”, chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật”, ước tính có trên 390.000 lượt người nghe và xem. Biên soạn và cấp phát miễn phí 1.850 sổ tay hướng dẫn về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL trên địa bàn tỉnh. Các tài liệu này được cấp phát miễn phí cho các cơ quan, địa phương để nghiên cứu, tham khảo, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện nhiệm vụ đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như việc đánh giá chuẩn TCPL ở một số xã, phường, thị trấn còn mang tính hình thức, kết quả đánh giá còn chưa thực sự phản ánh đúng với tình hình thực tiễn của địa phương. Nguồn nhân lực để đánh giá chuẩn TCPL cấp xã chưa thật sự đảm bảo, trong khi công chức tư pháp cấp xã phải thực hiện nhiều nhiệm vụ thường xuyên như: hộ tịch, chứng thực... kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác như phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải tranh chấp đất đai, trợ giúp pháp lý... từ đó, thời gian tham mưu lãnh đạo triển khai xây dựng và tự đánh giá địa phương đạt chuẩn TCPL còn ít và bị chi phối nên kết quả đánh giá một số chỉ tiêu chưa có chiều sâu và chưa đạt yêu cầu quy định.
 
Đồng chí Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, sở sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và thực hiện tốt một số giải pháp như tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá chuẩn TCPL, trên cơ sở đó xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các cấp trong việc xây dựng xã, phường, thị trấn bảo đảm việc đạt chuẩn TCPL cho người dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đặc biệt, phải làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở... để nâng cao điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.
 
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về nội dung tiêu chí cấp xã đạt chuẩn TCPL tới cán bộ, nhân dân trong tỉnh để có nhận thức chung thống nhất, đặc biệt là phải tuyên truyền cho nhân dân thấy rõ lợi ích của bản thân, gia đình, xã hội trong việc xây dựng CHUẨN TCPL, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về vai trò, ý nghĩa của công tác xây dựng xã đạt chuẩn TCPL. Qua đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 619/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, tháo gỡ vướng mắc thực tế trong quá trình triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL.
Phòng PBGDPL tỉnh Sóc Trăng
Các tin đã đưa ngày: