Liên kết website

Quảng Bình: Tăng cường thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chuẩn nông thôn mới

09/06/2021

Để duy trì kết quả đạt được trong công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và giúp các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 hoàn thành tiêu chí về tiếp cận pháp luật với chất lượng cao. Ngày 07/06/2021, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Công văn số 934/UBND-NCVX về tăng cường thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chuẩn nông thôn mới.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hàng tháng thực hiện truyền thông về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bằng hình thức phù hợp (tin, bài, chương trình, chuyên mục, tài liệu, đăng tải tin, bài trên trang tin điện tử, đài truyền thanh huyện, xã hoặc lồng ghép trong các hội nghị, hội thảo...). Đặc biệt đối với các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới, xã xây dựng điểm về đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cần tập trung mọi nguồn lực để thực hiện.

Đồng thời, rà soát các xã của các huyện năm 2020 chưa đạt chuẩn TCPL  để tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn việc đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong đó tập trung rà soát, đánh giá những tiêu chí chưa đạt, đề xuất các giải pháp thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; thời hạn, tiến độ đánh giá, chấm điểm chuẩn tiếp cận pháp luật. Chú trọng đến việc xây dựng mô hình điểm về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần vào kết quả thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”.

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn bảo đảm đúng thời hạn, hồ sơ, quy trình theo quy định. Bảo đảm xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bền vững, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chỉ đạo điểm về mô hình tiếp cận pháp luật tại cơ sở. Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin về pháp luật cho người dân tại cơ sở gắn với thực hiện Luật Tiếp cận thông tin.

Ngoài ra, UBND tỉnh đề nghị UBND cấp huyện quan tâm bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành, đặc biệt là bố trí kinh phí đánh giá, công nhận xây dựng xã tiếp cận pháp luật và tăng cường khả năng tiếp cận cho người dân trong chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Đoàn Hoà
Các tin đã đưa ngày: