Liên kết website

Sở Tư pháp Đồng Tháp ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác xã hội hóa về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2021-2022

01/06/2021

Vừa qua, Sở Tư pháp, Hội Luật gia Tỉnh, Đoàn Luật sư Tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch phối hợp số 606/KH-STP-HLG-ĐLS ngày 31/5/2021 về việc phối hợp thực hiện công tác xã hội hóa về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2021-2022.

Nội dung của Kế hoạch phối hợp được xây dựng trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được cũng như khắc phục những hạn chế từ Kế hoạch phối hợp năm 2020, cụ thể như:

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở: Tập trung tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các đối tượng yếu thế trong xã hội lồng ghép với các hoạt động hỗ trợ quà cho các hộ nghèo, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người lao động tại các loại hình doanh nghiệp và đối tượng đặc thù như người đang chấp hành hình phạt tù, tại các cơ sở cai nghiện…

Về công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý: Chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Xây dựng mạng lưới Tư vấn viên pháp luật, Trợ giúp viên pháp lý, Cộng tác viên trợ giúp pháp lý, Luật sư có uy tín, kinh nghiệm để tham gia tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân và  phát hiện, giới thiệu người thuộc diện trợ giúp pháp lý đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, đồng thời Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước hướng dẫn người dân cho các Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia, Văn phòng Luật sư trong trường hợp người dân không thuộc diện được trợ giúp pháp lý.

Về công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho Tư vấn viên, Hội viên Hội Luật gia và Hòa giải viên ở cơ sở:  Phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ Tư vấn viên, Hội viên Hội Luật gia, Luật sư và Hòa giải viên ở cơ sở. Biên soạn, xây dựng tài liệu tuyên truyền pháp luật; tài liệu hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ trong các lĩnh vực công tác gửi đến các Luật sư, Hòa giải viên ở cơ sở, Cán bộ, Hội viên Hội Luật gia các cấp làm tài liệu tuyên tuyên truyền đến người dân. Tổ chức Hội nghị, Tọa đàm về nội dung, chủ đề phát huy vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính cho Công chức Tư pháp, Cán bộ, Hội viên Hội Luật gia, các Chi hội Luật gia trực thuộc Hội Luật gia Tỉnh, các Luật sư trên địa bàn Tỉnh.

Đây là hoạt động phối hợp được Sở Tư pháp, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư Tỉnh duy trì và mang lại hiệu quả thiết thực trong nhiều năm qua, với mục đích nhằm phát huy đầy đủ vai trò, thế mạnh của Sở Tư pháp, Hội Luật gia và Đoàn Luật sư Tỉnh, nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác xã hội hóa về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân./.
Phương Thịnh
Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp
Các tin đã đưa ngày: