Liên kết website

Đồng Tháp ban hành Quyết định thành lập “Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật”

21/07/2021

Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”, ngày 16/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 118/QĐ-UBND về việc thành lập “Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Tháp” với tên miền: pbgdpl.dongthap.gov.vn.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để “Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Tháp” hoạt động; quản lý tài nguyên, nâng cấp, duy trì hoạt động ổn định; quản lý, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; thành lập Ban Biên tập, ban hành Quy chế hoạt động. Sở Tư pháp phối hợp Sở Tài chính tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo cho việc xây dựng và vận hành “Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Tháp” theo quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện việc quảng bá “Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Tháp” đến các cá nhân, tổ chức biết, truy cập sau khi hoạt động ổn định./.
Phương Thịnh
Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp
Các tin đã đưa ngày: