Liên kết website

UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025”

18/11/2021

Ngày 17/11/2021 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3729/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025”. Đề án được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Theo đó đó, mục tiêu của Đề án nhằm tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên theo Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới; xây dựng đội ngũ hòa giải viên có phẩm chất, năng lực, trách nhiệm để tổ chức và thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở; tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật trong cộng đồng thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; duy trì, củng cố đoàn kết trong nội bộ Nhân dân; đồng thời phát huy đạo lý truyền thống tốt đẹp, thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; giảm số vụ việc phải đưa ra Tòa án và các cơ quan Nhà nước giải quyết; tiết kiệm thời gian, chi phí của xã hội và của Nhà nước.

Tại Đề án xác định mục tiêu cụ thể từ năm 2021 – 2025, phấn đấu 100% hòa giải viên ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; phấn đấu ít nhất 70% Tổ trưởng Tổ hòa giải được tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ hòa giải.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các cấp, các ngành và địa phương tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai nhiệm vụ của Đề án; rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ hòa giải viên, kết quả hoạt động hòa giải của từng hòa giải viên; củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên có đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng đáp ứng nhu cầu hòa giải ở cơ sở; tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; biên soạn các tài liệu tập huấn, bồi dưỡng có nội dung phù hợp với thực tiễn tại địa phương; tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện và đội ngũ tham mưu quản lý công tác hòa giải cơ sở. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương đăng tải Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật mới cho tổ viên Tổ hòa giải tại địa bàn 08 đơn vị cấp huyện; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; hướng dẫn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Đề án, sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án; tổ chức kiểm tra việc thực hiện Đề án; tổng kết đánh giá việc thực hiện Đề án trên toàn tỉnh và tổ chức khen thưởng những hòa giải viên, tổ hòa giải ở cơ sở điển hình xuất sắc, tổ chức cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác hòa giải ở cơ sở…

Kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) theo quy định phân cấp ngân sách của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp khác (nếu có). Hàng năm, Sở Tư pháp lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án gửi Sở Tài chính để xem xét, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về NSNN.
Đoàn Hoà
Các tin đã đưa ngày: