Liên kết website

Khánh Hòa: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác bảo hộ ngư dân

12/05/2022

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 05/7/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch triển khai Chương trình hành động ban hành kèm theo Quyết định số 3257/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh, ngày 04/5/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 3918/KH-UBND về tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến công tác bảo hộ ngư dân và những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về biển, hải đảo cho ngư dân và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022.

Theo Kế hoạch, việc tổ chức Hội nghị tập huấn nhằm cập nhật, phổ biến, tuyên truyền cho ngư dân và cán bộ, công chức, viên chức thông tin về tình hình Biển Đông; các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế về biển, hải đảo trong bối cảnh tình hình hiện nay; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng địa phương; tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật Việt Nam và quốc tế của ngư dân khi ra khơi đánh bắt xa bờ, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; thực hiện tốt công tác bảo hộ để khuyến khích ngư dân yên tâm bám biển vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vừa tham gia vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển và hải đảo của Tổ quốc.

Theo Kế hoạch, Sở Ngoại vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị mở 02 lớp tập huấn, gồm: 01 lớp dành cho các đối tượng là ngư dân vào tháng 5/2022 với số lượng 100 người là chủ phương tiện, thuyền trưởng, ngư dân khai thác thủy sản trên địa bàn Nha Trang; 01 lớp tập huấn (dự kiến vào tháng 9/2022) dành cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác tham mưu về công tác Biển Đông - Hải đảo của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức đoàn thể; một số doanh nghiệp của tỉnh.

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên và các đại biểu tham dự đã trao đổi, chia sẻ và giải đáp thức mắc những thông tin về tình hình Biển Đông và các vùng biển của Việt Nam; quan điểm, chủ trương bảo vệ chủ quyền biển đảo của Đảng và Nhà nước ta trong bối cảnh tình hình hiện nay; cập nhật và phổ biến một số thông tin về các quy định khai thác thủy sản bất hợp pháp cho các chủ tàu, ngư dân và thuyền trưởng; công tác bảo hộ ngư dân.
Hải Dương
Các tin đã đưa ngày: