Liên kết website

Cần Thơ: Tuyên truyền Nghị quyết số 59-NQ/TW và Bảo hiểm Xã hội

21/06/2022

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 25/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Theo đó, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố xây dựng các Video clip tuyên truyền về nội dung:
- Nghị quyết số 59-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 98/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW.
- Những thiệt hại khi người lao động rút Bảo hiểm xã hội 1 lần.
Để đảm bảo công tác tuyên truyền được kịp thời và hiệu quả, Hội đồng PHPBGDPL thành phố gửi văn bản đến các cơ quan, đơn vị, Thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố quan tâm tuyên truyền đến công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận, huyện chỉ đạo tuyên truyền đến công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên  địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh quận, huyện, xã, phường, thị trấn.
Bên cạnh đó, Cơ quan thường trực Hội đồng đăng tải các clip tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tại địa chỉ: pbgdpl.cantho.gov.vn./.
                                                             Phòng Nghiệp vụ 1
Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
Các tin đã đưa ngày: