Liên kết website

Long An: Tổ chức sinh hoạt hưởng ứng 10 năm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11)

17/11/2022

Nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2022, đây là một sự kiện có ý nghĩa chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 15/11/2022, Sở Tư pháp tổ chức hoạt hưởng ứng 10 năm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2022. Đến dự vào chủ trì buổi sinh hoạt có ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tư pháp.
Tại buổi họp mặt, đại biểu tham dự được nghe mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Nhờ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng pháp luật”; xem clip Lễ hưởng ứng 10 năm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11); tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và kết quả 10 năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Long An. Văn bản số 9790/UBND-THKSTTHC ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh về việc khắc phục tình trạng công chức, viên chức, nghỉ việc, thôi việc. Văn bản số 3671/SNV-TCCBCCVC ngày 31/10/2022 của Sở Nội vụ về việc triển khai đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; các nội dung về chuyển đổi số;…

Ngoài ra, tại buổi sinh hoạt công chức, viên chức và người lao động còn được nghe Lãnh đạo Sở quán triệt Kế hoạch số 61-KH/ĐUK ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Thông qua buổi sinh hoạt nhằm đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng cán bộ, đảng viên mục đích, ý nghĩa Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; góp phần nâng cao ý thức pháp luật, kỷ cương, phép nước, cùng tích cực hành động vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;…
Phan Đức Bộ
 Sở Tư pháp tỉnh Long An
Các tin đã đưa ngày: