Liên kết website

An Giang: ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

02/02/2023

Nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW. Đồng thời, tiếp tục tạo sự chuyển biến đổi mới mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo hướng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Ngày 17/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh:
Một là, quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của Đảng và Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện có hiệu quả các Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật. 
Hai là, tiếp tục đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù. 
Ba là, thực hiện tốt Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng và các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp trong hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 
Bốn là, gắn công tác PBGDPL phục vụ nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với các tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Để đáp ứng các yêu cầu trên, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 tập trung vào những nội dung trọng tâm, cụ thể:
1. Rà soát, kiện toàn, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 có hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
4. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các cơ quan truyền thông và các hình thức phù hợp khác.
5. Xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở các xã đặc biệt khó khăn, tủ sách pháp luật cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, ngăn sách, túi sách pháp luật.
6. Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023. 
7. Tập trung tuyên truyền Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
8. Thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, trọng tâm là hoạt động tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 trên địa bàn tỉnh An Giang.
9. Triển khai công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
10. Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và xét thi đua, khen thưởng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.
11. Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm trên, để thực hiện có hiệu quả các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức được phân công phụ trách Đề án chủ động tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ kế hoạch này ban hành theo thẩm quyền hoặc phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho phù hợp với ngành, đơn vị, địa phương. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, cách thức phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Ngoài ra, Kế hoạch cũng nêu rõ, tùy tình hình thực tế, nếu có đủ điều kiện, cơ quan chủ trì công tác phổ biến giáo dục pháp luật huy động nguồn nhân lực, sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức, nhất là các tổ chức hành nghề về pháp luật, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật, luật sư, luật gia, tư vấn viên pháp luật, trợ giúp viên pháp lý... tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật./.
Hiền Nguyễn
Các tin đã đưa ngày: