Liên kết website

An Giang: Tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2023

03/02/2023

Ngày 04/01/2023, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2023.

Tham dự Hội nghị có dự hiện diện của ông Cao Thanh Sơn – Giám đốc Sở Tư pháp, ông Trần Khánh Dân – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, ông Trần Công Lập – Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng chủ trì hội nghị; sự tham dự của đại diện Lãnh đạo các cơ quan như: Ban Nội chính tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thi hành án Dân sự; Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội Công chứng viên, Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang; Các đồng chí là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Chợ Mới, Phú Tân, Thoại Sơn, Tri Tôn; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; Trưởng phòng Tư pháp và các công chức phụ trách công tác tổng hợp của các Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị được xem phim tư liệu tổng kết công tác tư pháp năm 2022, triển khai Chương trình công tác tư pháp năm 2023; các báo cáo chuyên đề và Quyết định xếp hạng Phòng Tư pháp cấp huyện năm 2022; ý kiến thảo luận, đánh giá của các đại biểu dự Hội nghị về kết quả thực hiện công tác tư pháp năm 2022. Trong đó, có những kết quả nổi bật như:

Công tác chỉ đạo, điều hành: Trên cơ sở Chương trình công tác Tư pháp trọng tâm năm 2022, Sở Tư pháp được giao xây dựng và triển khai thực hiện 269 đầu công việc theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. Ban Giám đốc Sở có sự phân công, phối hợp nhịp nhàng, xây dựng lịch công tác đầy đủ để đảm bảo các nhiệm vụ được chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ. Trong năm, Sở đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra trên các lĩnh vực như: công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi trong nước; công tác bồi thường nhà nước và công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; công tác theo dõi thi hành pháp luật và công tác pháp chế...

Công tác xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật: Trong năm 2022, triển khai các mặt công tác với nhiều phương pháp đổi mới; các quy định của địa phương ngày càng cụ thể, phù hợp với thực tiễn, đóng góp tích cực vào công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh, của ngành Tư pháp, từ đó được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với mảng công tác này. 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng như tập thể Lãnh đạo Sở Tư pháp nên công tác PBGDPL triển khai một cách sâu rộng và đồng bộ với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế như: tập huấn trực tiếp, tổ chức Hội thi, Cuộc thi trực tuyến, Tọa đàm, biện soạn và phát hành tài liệu sổ tay, bản tin…Từ đó, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng như người dân trên địa bàn tỉnh sống và thực hiện theo Hiến pháp và pháp luật.

Công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính được triển khai kịp thời, đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức liên quan đền xử lý vi phạm hành chính. Công tác theo dõi thi hành pháp luật ngày càng đi vào lĩnh vực trọng tâm, đạt được nhiều kết quả nổi bật; quản lý nhà nước về công tác pháp chế, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đảm bảo tiến độ kế hoạch,...

Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước: Sở Tư pháp đã phát huy vai trò chủ động, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản QPPL trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước; Kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác hộ tịch, chứng thực.

Công tác bổ trợ tư pháp: Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Sở trong quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp đặc biệt là đối với các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Đội ngũ giám định viên tư pháp trên địa vàn tỉnh được tăng cường số lượng và chất lượng đều các lĩnh vực. Đặc biệt, trong lĩnh vực tài chính, tín dụng ngân hàng, xây dựng phục vụ việc giải quyết các vụ việc, vụ án về tham nhũng, kinh tế. Hoạt động công chứng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, thu phí và nộp ngân sách Nhà nước tăng so cùng kỳ năm 2021. 

Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng: Công tác chỉ đạo trong xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác thanh tra đảm bảo đúng thời gian quy định; Việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra bám sát theo nội dung chương trình, kế hoạch được duyệt. Các cuộc thanh tra, kiểm tra được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực được dư luận quan tâm. Hoạt động theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra được quan tâm và tăng cường hơn. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước qua hoạt động thanh tra chuyên ngành Tư pháp. 

Công tác xây dựng Ngành; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua, khen thưởng: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW; và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp luôn quan tâm công tác quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực thường xuyên, có chiều sâu nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ ngày càng mở rộng và tăng cường trên nhiều lĩnh vực; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp phòng giai đoạn 2016 - 2021; Chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2016 – 2021 và 2021 – 2026... Đến nay, 03/04 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở là Phòng Công chứng số 1 tỉnh An Giang, Phòng Công chứng số 2 tỉnh An Giang và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện Đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự giai đoạn 2022 – 2026.
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tư pháp vẫn còn một số hạn chế, bất cập chủ yếu như: 
Công tác xây dựng ngành: Việc thực hiện quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong ngành Tư pháp còn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. Theo Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, việc chuyển đổi vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi trong ngành Tư pháp theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP do Bộ Tư pháp quy định. Tuy nhiên, đến nay Bộ Tư pháp chưa có quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với Sở, ngành Tư pháp ở địa phương.
Công tác xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật: Nguồn nhân lực hiện chỉ đảm bảo các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch. Tuy nhiên, trước yêu cầu tăng cường pháp chế dẫn đến phát sinh rất nhiều nhiệm vụ đột xuất được giao, do đó một số đầu công việc phải điều chỉnh dời thời gian thực hiện so kế hoạch năm.
Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở: Số lượng các văn bản pháp luật được ban hành mới ngày càng nhiều và phạm vi tuyên truyền, PBGDPL ngày càng rộng, nguồn lực, kinh phí thực hiện dù có được đầu tư nhưng còn ít so với yêu cầu thực tiễn. Trong đó, hầu hết các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh đều sử dụng lồng ghép kinh phí hoạt động thường xuyên để đảm bảo cho hoạt động PBGDPL tại cơ quan, đơn vị.
Công tác hộ tịch, chứng thực cấp huyện: So cùng kỳ năm 2019 trước đại dịch Covid-19, khối lượng việc hộ tịch, chứng thực trên địa bàn cấp huyện, cấp xã tăng cao, dẫn đến tình trạng quá tải khối lượng công việc và áp lực trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đối với lực lượng công chức Tư pháp – hộ tịch cấp huyện và cấp xã trong thời gian qua.
Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại đã chỉ ra trong năm 2022. Ngành Tư pháp tỉnh An Giang phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã được xác định và phân công trong năm 2023. Trong đó xác định tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
Một là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hiệu lực, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác CCHC; thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch công tác, ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Hai là: Bám sát quy trình xây dựng, ban hành nghị quyết, quyết định quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại Công văn số 1212/UBND-NC ngày 18/10/2022. Tập trung nguồn lực tổng kết Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022.
Ba là: Tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đẩy mạnh kiện toàn bộ máy, nhân lực, tập trung nâng cao năng lực cho công chức, viên chức của Ngành, nhất là chuẩn hóa đội ngũ công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã. 
Bốn là: Chú trọng đầu tư nguồn lực để đẩy mạnh việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Tư pháp; Phối hợp chặt chẽ với công an trong thực hiện Đề án 06, có hệ thống các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tư pháp và trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc. 
Năm là: Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan và địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc kiện toàn tổ chức, biên chế của Ngành và các nguồn lực khác phục vụ công tác tư pháp. 
Sáu là: Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm khi có sai phạm; đồng thời, kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân nỗ lực đạt kết quả cao, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
Bảy là: Đẩy mạnh công tác truyền thông về các hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp và truyền thông chính sách; kịp thời chia sẻ cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước./.
Bích Ngọc
Các tin đã đưa ngày: