Liên kết website

Bình Định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 17/07/2010

Ngày 29/6/2010, UBND tỉnh Bình Định ký Quyết định số 276/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.
Quy chế này quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ; phương thức hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực và của các thành viên Hội đồng.

Hội thi “Công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã tuyên truyền pháp luật giỏi tỉnh Lạng sơn lần thứ nhất” 15/07/2010

Ngày 29/6/2010, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch số 63/KH-HĐPH về việc tổ chức Hội thi “Công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã tuyên truyền pháp luật giỏi tỉnh Lạng sơn lần thứ nhất”.

Yên Bái: Kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 13/07/2010

Ngày 05/7/2010, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 1005/QĐ-UBND về việc kiện toàn hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Long An ban hành Kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 10/07/2010

Thực hiện Kế hoạch số 1166/KH-HĐPH ngày 27/4/2010 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010, ngày 22/6/2010 Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch số 554/KH-HĐPH về việc kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010.

Cà Mau: Thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 07/07/2010

Ngày 18 tháng 6 năm 2010, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 951/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cà Mau.

Tiền Giang: Tổ chức triển khai các văn bản Luật 06/07/2010

Ngày 15/6/2010, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Công văn số 2708/HĐPH-PBGDPL về việc tổ chức, triển khai các văn bản Luật. Theo đó, để kịp thời triển khai các văn bản Luật mới được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ hợp thứ 5 và 6, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện thực hiện các nội dung sau:

Đắk Nông: Kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 06/07/2010

Ngày 14/6/2010, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 808/QĐ-UBND về việc kiện toàn hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Sở Tư pháp Lào Cai: Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở 12/06/2010

Thực hiện Kế hoạch số 375/KH-STP ngày 21/4/2010 của Sở Tư pháp Lào Cai về việc triển khai Đề án “Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp cấp xã và tăng cường công tác PBGDPL cho nhân dân ở xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2010, vừa qua Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 119 đại biểu là đội ngũ hòa giải viên của các xã, phường tại thành phố Lào Cai.

Ngành Tư pháp Cà Mau: Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm 12/06/2010

Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thường trực BCĐ 138 của tỉnh, hàng năm Sở Tư pháp đều chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Sơn La: Tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở năm 2010 12/06/2010

Thực hiện Chương trình công tác PBGDPL năm 2010, được sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công Đoàn Viên chức Việt Nam và được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Sơn La, ngày 11/6/2010, Sở Tư pháp đã phối hợp cùng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức ký kết Chương trình phối hợp PBGDPL và tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2010 cho cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.