Liên kết website

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

09/10/2020

Ngày 30/9/2020, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có Quyết định số 1621/QĐ-TKV ban hành Kế hoạch triển khai “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020.

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật một cách sôi nổi, hiệu quả, góp phần tạo sức lan tỏa trong mỗi đơn vị của Tập đoàn về ý thức chấp hành và tuân thủ pháp luật; đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hàng ngày của mỗi viên chức, người lao động trong TKV; nâng cao ý thức trách nhiệm người lao động trong việc chấp hành, bảo vệ pháp luật, gắn liền với thúc đẩy kinh tế - xã hội, tuân thủ các nội quy, quy định của đơn vị, của TKV để nâng cao hiệu quả và an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong toàn Tập đoàn.

Theo Kế hoạch, TKV sẽ triển khai các hoạt động trọng tâm hưởng ứng Ngày Pháp luật như: tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 tại cơ quan, đơn vị; tổ chức một số chương trình Tọa đàm, tập huấn, phổ biến pháp luật, Quy chế quản lý nội bộ của TKV; phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng thời lượng, số lượng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, thông điệp về Ngày Pháp luật năm 2020 trên các bản tin định kỳ; áp dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: