Liên kết website

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tích cực hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

07/04/2021

Nhằm phổ biến, tuyên truyền rộng rãi, nâng cao hiểu biết pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, thực hiện Công văn số 820/HĐPH ngày 23/3/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, ngày 06/4/2021, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 6899/CV/TWĐTN-BTG hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (Cuộc thi).

Theo Công văn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn trực thuộc, các cơ quan báo chí thuộc Trung ương Đoàn thực hiện các công việc sau đây:

1. Triển khai kế hoạch, thể lệ Cuộc thi đến cơ sở và chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi tại địa chỉ  https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn. Khuyến khích các đơn vị có điều kiện tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng và có thành tích tốt trong tham gia Cuộc thi.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc thi trên các báo, cổng, trang thông tin điện tử của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc hoặc hình thức phù hợp khác; chủ động cập nhật tin, bài truyền thông về Cuộc thi và gửi về email của Ban Tổ chức Cuộc thi (anhm@moj.gov.vn), đồng thời gửi về Trung ương Đoàn để truyên truyền qua trang “Tuổi trẻ với pháp luật” (http://www.facebook/tuoitrevoiphapluat.vn) thông qua chức năng tin nhắn của trang.

3. Các cơ quan báo chí thuộc Trung ương Đoàn, Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn, các trang tin của các cấp bộ đoàn tích cực tuyên truyền, giới thiệu kế hoạch, thể lệ Cuộc thi; đặt banner dẫn đến địa chỉ website chính thức của Cuộc thi; xây dựng các tin, bài tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026./.
Vụ Phổ biến, giao dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: