Liên kết website

Văn phòng Chính phủ ban hành kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương tại Phiên họp triển khai nhiệm vụ của Hội đồng năm 2022

25/02/2022

Ngày 18/02/2022, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 45/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi là Hội đồng) trung ương tại Phiên họp triển khai nhiệm vụ của Hội đồng trung ương năm 2022 vào ngày 10/02/2022.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao kết quả đạt được của Hội đồng trong thời gian qua. Trong năm 2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng thể chế, đẩy mạnh tổ chức thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL và phân công Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm Chủ tịch Hội đồng trung ương, qua đó đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Hội đồng trung ương và trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trung ương, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của công tác PBGDPL trong tình hình mới.

Hằng năm, Hội đồng trung ương đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn Hội đồng các cấp triển khai công tác PBGDPL. Trên cơ sở đó, Hội đồng các cấp đã ban hành các văn bản tham mưu, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý với nội dung trọng tâm được xác định theo nhu cầu thông tin, tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp, yêu cầu quản lý nhà nước, thực tiễn thi hành pháp luật, vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; thực hiện PBGDPL bằng nhiều hình thức, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam hàng năm với chủ đề phù hợp, hiệu quả, thiết thực; phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân thông qua các hoạt động bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, qua đó lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật cho người dân trong xã hội; tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, đoàn thể trong công tác PBGDPL, bảo đảm nguồn lực và xã hội hóa công tác này.

Hội đồng các cấp không ngừng được củng cố, kiện toàn về tổ chức, mở rộng đối tượng tham gia Hội đồng; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động; đổi mới, sáng tạo, nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả của Hội đồng các cấp trong tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác PBGDPL trên phạm vi cả nước.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội đồng các cấp thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế phần nào ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả của Hội đồng. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng trung ương đề nghị các thành viên Hội đồng trung ương cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, nhận diện những hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để khắc phục.

Về các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng trung ương trong năm 2022, Chủ tịch Hội đồng trung ương nhấn mạnh: Hội đồng trung ương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các yêu cầu đổi mới về công tác PBGDPL được đề ra trong Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư; đề xuất các giải pháp đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm tính thực chất của Hội đồng trung ương, phát huy trách nhiệm thành viên Hội đồng và Cơ quan Thường trực Hội đồng để triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư; Quy chế hoạt động và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng trung ương đã được Chủ tịch Hội đồng trung ương phê duyệt. Chủ tịch Hội đồng trung ương cũng có ý kiến chỉ đạo từng thành viên Hội đồng trung ương cần tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện ngay Quy chế hoạt động của Hội đồng, nhất là phát huy trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng và mối quan hệ với các bộ, cơ quan, địa phương theo đúng Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trung ương năm 2022.

Chủ tịch Hội đồng trung ương đã giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng, trong đó, các thành viên Hội đồng chú trọng triển khai PBGDPL có tính liên ngành, trọng tâm là các hoạt động tại cơ sở; gắn PBGDPL với tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật, trợ giúp pháp lý; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng đề xuất Hội đồng quyết định những nội dung cần định hướng truyền thông về chính sách quan trọng trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2022. Chủ tịch Hội đồng trung ương giao Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách về nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác PBGDPL căn cứ vào điều kiện, nhu cầu thực tiễn và ưu tiên các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, vùng sâu, vùng xa, đối tượng đặc thù; phối hợp với Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP. Đồng thời, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, thành viên Hội đồng là lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ chức Việt Nam và các tổ chức đoàn thể liên quan trong phạm vi chức năng của mình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể./.
                                                    Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: