Liên kết website

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh làm việc với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

08/02/2023

Chiều 07/02/2023, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì buổi làm việc với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và một số đơn vị liên quan về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai là xây dựng, hoàn thiện Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức của Cục PBGDPL. Theo báo cáo của Vụ PBGDPL, Vụ đã xây dựng dự thảo, tổ chức lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ và rà soát, chỉnh lý hoàn thiện Đề án cơ cấu tổ chức của Cục PBGDPL, dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục. Theo đó, Vụ đề xuất có 03 đơn vị cấp phòng thuộc Cục với nhiệm vụ cụ thể, vừa đảm bảo quản lý nhà nước chuyên ngành, vừa thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp, uỷ quyền của Bộ như: Vận hành Cổng Thông tin PBGDPL quốc gia, công nhận báo cáo viên pháp luật trung ương…
 
Trong thời gian tới, Vụ cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị liên quan chỉnh lý, hoàn thiện, trình Bộ trưởng ban hành các văn bản nêu trên; đồng thời xây dựng, ban hành văn bản phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Cục, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công...; sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc; thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bàn giao, tiếp nhận, quản lý tài sản, con dấu, tài khoản, tài chính...
Về việc kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương, Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng và chuẩn bị tổ chức Phiên họp triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng, Vụ tiếp tục tiếp thu ý kiến của các thành viên Tổ Thư ký để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng các cấp năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2023; tổ chức cuộc họp Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng trong tháng 2/2023 cho ý kiến về các dự thảo tài liệu phục vụ Phiên họp; trình Chủ tịch Hội đồng ký Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng và dự kiến tổ chức Phiên họp của Hội đồng cuối tháng 2/2023.

Tại cuộc họp, Vụ PBGDPL đã báo cáo Thứ trưởng những điểm mới trong dự thảo Thông tư quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và xin ý kiến về thể thức Thông tư.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã đề nghị Vụ PBGDPL phối hợp với các đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ chuẩn bị tổ chức Phiên họp của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương sắp tới một cách kỹ lưỡng, bài bản, chu đáo vào cuối tháng 02/2023. Vụ phối hợp chặt chẽ với đơn vị chức năng của Bộ Tài chính hoàn thiện các dự thảo Thông tư quy định về kinh phí trên cơ sở bám sát quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản có liên quan, bảo đảm theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác PBGDPL và yêu cầu của công tác PBGDPL hiện nay.
 
Về Đề án cơ cấu tổ chức của Cục PBGDPL, Thứ trưởng đề nghị cần rà soát kỹ cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục, xác định rõ nhiệm vụ  tham mưu và nhiệm vụ thực hiện trên cơ sở phân cấp, ủy quyền của Bộ. Cần chú ý nhiệm vụ tham mưu về công tác PBGDPL trong Bộ Tư pháp. Đề nghị không quy định “truyền thông chính sách” là chức năng của Cục mà đưa vào phần nhiệm vụ để thực hiện nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao; xác định lại vị trí, việc làm của đơn vị cũng như đề nghị đơn vị chủ động có phương án đề xuất bố trí một số vị trí công tác của đơn vị như kế toán, văn thư…
Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp 
Các tin đã đưa ngày: