Liên kết website

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt năm 2023

21/06/2023

Nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 trong cơ quan Bộ Tư pháp, thể hiện vai trò gương mẫu, tiên phong của mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ trong hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, ngày 20/6/2023 Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1067/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổ chức các họa động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Tư pháp năm 2023.

Theo đó, Kế hoạch đã xác định chủ đề Ngày Pháp luật 09/11 của Bộ Tư pháp: “Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường công tác truyền thông, phản ứng chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của ngành Tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
 
Đồng thời, Kế hoạch đã đã bám sát các nhiệm vụ chính trị trong các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp năm 2023 bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Kế hoạch tập trung vào một số nội dung hoạt động: Tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương tổ chức thành công Vòng thi khu vực và Vòng thi toàn quốc Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV gắn với hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023; Phối hợp tổ chức các hoạt động lồng ghép với tổng kết 10 năm thi hành Hiến pháp bằng hình thức phù hợp theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gắn với hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong Bộ Tư pháp cụ thể như: tổ chức Chương trình bình chọn, vinh danh “Gương sáng Pháp luật” năm 2023; tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, nghiên cứu khoa học để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề; tổ chức các chương trình thanh niên về PBGDPL gắn với công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Tư pháp...

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể cơ quan Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này hoặc lồng ghép vào các hoạt động chuyên môn của đơn vị bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và phù hợp. Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống cơ quan thi hành án dân sự địa phương thực hiện Kế hoạch này. Các đơn vị thuộc Bộ tùy vào điều kiện cụ thể xây dựng Kế hoạch riêng hoặc lồng ghép nội dung triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam trong chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị mình.
Nguyễn Thùy Nhung
 Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: