Liên kết website

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp số 1067/CTPH-BTP-THVN-TNVN-TTXVN ngày 24/3/2023 giữa Bộ Tư pháp và Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam năm 2023

21/06/2023

Nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Chương trình phối hợp số 1067/CTPH-BTP-THVN-TNVN-TTXVN ngày 24/3/2023 giữa Bộ Tư pháp và Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam về truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2023 – 2028 (Chương trình số 1067); nâng cao hiệu quả, phát phát huy thế mạnh của các cơ quan truyền thông chủ lực trong việc truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), các thông tin về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp, bảo đảm chính xác, kịp thời với phạm vi phủ sóng rộng rãi, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân, ngày 20/6/2023, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam ban hành Quyết định số 1068/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình số 1067 năm 2023.

Năm 2023, Bộ Tư pháp và Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam sẽ phối hợp thực hiện thông tin, truyền thông, PBGDPL về các nội dung sau:
(i) Xây dựng, hoàn thiện chính sách, thể chế, thẩm định, góp ý đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan
(ii) Truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
(iii) Truyền thông các sự kiện, hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023
(iv) Truyền thông về công tác PBGDPL, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở
(v) Truyền thông về các lĩnh vực công tác khác của Bộ, ngành Tư pháp, gồm:
- Tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 11/KH-TW ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và việc tổ chức triển khai thực hiện
- Công tác rà soát pháp luật trong lĩnh vực dân sự - kinh tế, trọng tâm là các vấn đề pháp lý và phản ứng chính sách, pháp luật liên quan Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đề xuất các điểm nghẽn về thể chế, sửa đổi các quy định của pháp luật không còn phù hợp; nghiên cứu, đề xuất xây dựng và hoàn thiện, bổ sung các văn bản pháp luật về trách nhiệm pháp lý của các đối tượng liên quan tới trí tuệ nhân tạo theo Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ
- Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, nhất là việc theo dõi, đôn đốc, xử lý văn bản trái pháp luật; hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển.
- Kết quả hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Thi hành án dân sự được Quốc hội giao; việc tổ chức thực hiện các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.
- Kết quả nổi bật trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký, thống kê hộ tịch và Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư; định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực hộ tịch.
- Pháp luật về lý lịch tư pháp; ý nghĩa, vai trò của Phiếu lý lịch tư pháp; trình tự, thủ tục xóa án tích và xóa án tích cho người đang chấp hành án phạt tù…
- Việc thực hiện cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của Bộ Tư pháp
- Các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2023) và các sự kiện quan trọng khác của Bộ, ngành Tư pháp trong năm 2023./.
Đỗ Thị Nhẫn
 Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: