Liên kết website

Tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

15/05/2024

Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt là nước đã qua xử lý có chất lượng bảo đảm, đáp ứng yêu cầu sử dụng cho mục đích ăn uống, vệ sinh của con người. Để xóa bỏ sự bất bình đẳng trong tiếp cận nguồn nước, tăng tính chủ động của các địa phương và vai trò, trách nhiệm của các cơ sở cung cấp nước trong đảm bảo an toàn cấp nước, ngày 14/12/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ngày 27/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV đã thông qua Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15[1] gồm 10 Chương và 86 Điều. Để quy định chi tiết nội dung được giao tại điểm b khoản 3 Điều 43 Luật Tài nguyên nước, hiện Bộ Y tế đang xây dựng Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Dự thảo Thông tư gồm có 06 điều, cụ thể:

Điều 1 quy định về việc ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Theo đó, Quy chuẩn sẽ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc tất cả các hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn, bán lẻ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung; các đơn vị có thực hiện việc lưu trữ, xử lý bổ sung, phân phối nước sạch (sau đây gọi tắt là đơn vị cấp nước); các cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch; các phòng thử nghiệm và tổ chức chứng nhận các thông số chất lượng nước. Quy chuẩn không áp dụng đối với: (i) nước uống trực tiếp tại vòi, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên đóng chai, nước sản xuất ra từ các bình lọc nước, hệ thống lọc nước và các loại nước không dùng cho mục đích sinh hoạt; (ii) trạm cấp nước tập trung có công suất dưới 100m3/ngày đêm, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Điều 2. Giải thích từ ngữ                                     

Điều 3. Quy định về kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Theo đó, các đơn vị cấp nước[2] phải thực hiện nội kiểm chất lượng nước sạch[3]. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan y tế có thẩm quyền phải ngoại kiểm chất lượng nước sạch[4] của đơn vị cấp nước.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp
Điều 6. Trách nhiệm thi hành
Theo dự thảo Thông tư, các Viện chuyên ngành thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm báo cáo tình hình chất lượng nước sạch của các tỉnh, thành phố trong địa bàn phụ trách theo định kỳ 6 tháng, hằng năm; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo Thông tư này trên địa bàn phụ trách; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh có trách nhiệm ngoại kiểm định kỳ và đột xuất chất lượng nước sạch của các đơn vị có công trình cấp nước có công suất từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên; các đơn vị có thực hiện việc lưu trữ, xử lý bổ sung, phân phối nước sạch trên địa bàn phụ trách theo quy định; Trung tâm y tế huyện có trách nhiệm thực hiện ngoại kiểm định kỳ, đột xuất chất lượng nước sạch của tất cả các đơn vị có công trình cấp nước có công suất dưới 1.000 m3/ngày đêm; các đơn vị có thực hiện việc lưu trữ, xử lý bổ sung, phân phối nước sạch trên địa bàn phụ trách theo quy định.
Dự thảo Thông tư đang được đăng tải công khai lấy ý kiến của người dân trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế đến hết ngày 03/7/2024 (địa chỉ https://moh.gov.vn/gop-y-du-thao-van-ban)./.
 
Nguyễn Thị Giang
Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật
 
 

[1] Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.
[2] là các tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc tất cả các hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn, bán lẻ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung; các đơn vị có thực hiện việc lưu trữ, xử lý bổ sung, phân phối nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
[3] là hoạt động tự kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch của đơn vị cấp nước theo các quy định.
[4] là hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về đảm bảo chất nước sạch của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ quan y tế có thẩm quyền đối với các đơn vị câp nước.
Các tin đã đưa ngày: