Liên kết website

Bộ Nội vụ - Triển khai truyền thông chính sách pháp luật qua mạng xã hội Zalo

01/07/2024

Tháng 11/2022, Bộ Nội vụ đã ra mắt kênh Zalo Official Account của Bộ Nội vụ (Zalo OA của BNV) trên nền tảng mạng xã hội Zalo nhằm tăng cường công tác thông tin, truyền thông các văn bản, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ.

Thực hiện các quy định của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng trong đó có quy định việc triển khai mạng xã hội để cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách, Bộ Nội vụ đã rà soát, bổ sung các quy định mới cho hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ tại địa chỉ https://moha.gov.vn và ra mắt kênh Zalo Official Account của Bộ Nội vụ.
Thông qua kênh Zalo OA, Bộ Nội vụ đã triển khai cung cấp thông tin, truyền thông chính sách một số nhiệm vụ trọng tâm của Bộ đang thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng định hướng, tạo điều kiện tiếp cận thông tin, trao đổi, thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và xã hội đối với các hoạt động thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ đã thông tin rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp các văn bản quy phạm pháp luật ngay trong quá trình soạn thảo; đăng tải kịp thời trên kênh Zalo OA của Bộ các thông tin về hoạt động xây dựng và thực thi pháp luật lĩnh vực nội vụ như: Luật Lưu trữ (sửa đổi); Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động chữ thập đỏ; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 93/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/11/2019 quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và đề xuất sửa đổi Nghị định số 93/2019/NĐ-CP; Nghị định quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất về chính sách tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang kể từ ngày 01/7/2024…
Để nhanh chóng cập nhật các văn bản pháp luật mới cũng như các chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ, cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp có thể quét Mã QR Code Zalo OA của Bộ Nội vụ để tham gia theo dõi, quan tâm.
Lê Hồng Hạnh
Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: