Liên kết website

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động triển khai nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

08/04/2024

Ngày 04/4/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương (sau đây gọi là Hội đồng) đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-HĐPH phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2024.

Theo Kế hoạch, có 16 nhóm nhiệm vụ năm 2024 được triển khai thực hiện và phân công rõ trách nhiệm chủ trì thực hiện cho từng thành viên Hội đồng. Để gắn với triển khai chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các Quyết định: số 142/QĐ-BTP và số 143/QĐ-BTP ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Hội đồng chú trọng thực hiện rà soát, kiện toàn, bổ sung một số bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan vào thành viên Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng.
          Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 tập trung vào việc chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:
(i) Thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).
(ii) Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai hoạt động của Hội đồng các cấp năm 2024 và triển khai công tác PBGDPL trên cả nước. Trong đó tập trung triển khai các luật mới được thông qua trong năm 2023, 2024 liên quan trực tiếp, thiết thực đến người dân, doanh nghiệp, các vấn đề xã hội quan tâm, cần định hướng dư luận xã hội. Triển khai các chuyên đề PBGDPL chuyên sâu về các lĩnh vực đất đai, nhà ở, bất động sản, kinh doanh bất động sản; trái phiếu doanh nghiệp, lao động; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống tội phạm; an toàn giao thông đường bộ; an toàn vệ sinh thực phẩm; pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống bạo lực học đường, vi phạm pháp luật trên không gian mạng; chính sách cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp nhà nước; bảo vệ trẻ em; thực hiện dân chủ ở cơ sở; cấp Phiếu lý lịch tư pháp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) tạo sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân tham gia thực hiện; truyền thông, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của pháp luật quốc tế…
(iii) Chỉ đạo xây dựng và tổ chức làm điểm mô hình PBGDPL tại địa phương, cơ sở, tập trung cho một số đối tượng đặc thù như trẻ em, thanh thiếu niên lang thang cơ nhỡ, người lao động trong doanh nghiệp, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân.
(iv) Chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội theo Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” (phê duyệt kèm theo Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).
(v) Tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong Đề án về PBGDPL được giao chủ trì thực hiện
(vi) Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024, chú trọng tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở.
(vii) Chỉ đạo tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật nói chung, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng; tổ chức rà soát, khảo sát thực trạng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật gắn với triển khai hiệu quả Đề án “Năng cao năng lực của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 – 2030” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
(viii) Tăng cường nguồn lực kinh phí cho công tác PBGDPL, trong đó tập trung tham mưu, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo lồng ghép, bố trí kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 cho công tác PBGDPL; tăng cường thực hiện chính sách huy động các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL, bao gồm: Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động thu hút nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL; hướng dẫn, thu hút các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư, luật gia, các chuyên gia, nhà khoa học; các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, già làng, trưởng bản, người am hiểu pháp luật... tham gia PBGDPL.
(ix) Chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, bao gồm xây dựng Đề án chuyển đổi số trong công tác PBGDPL trình Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện Dự án đầu tư công trung hạn “Xây dựng hệ thống thông tin PBGDPL” để thiết lập dữ liệu thông tin pháp luật dùng chung, kết nối, chia sẻ trong toàn quốc; tăng cường tính tương tác, phục vụ người dân, doanh nghiệp; chỉ đạo đưa Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia vận hành chính thức; cung cấp, cập nhật thông tin trên Cổng đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp; chỉ đạo rà soát, áp dụng, nhân rộng các giải pháp chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; tăng cường thông tin pháp luật, PBGDPL trên mạng xã hội bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.
(x) Chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường, chỉ đạo thực hiện đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp; nâng cao hiệu quả PBGDPL ngoài giờ lên lớp; tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân, pháp luật; đưa nội dung phù hợp về Hiến pháp và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL trong nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
(xi) Tổ chức các Đoàn kiểm tra toàn diện hoặc theo chuyên đề của Hội đồng tại các bộ, cơ quan, tổ chức, địa phương…
T.K
Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: