​​​​
​​​​

Bộ Tư pháp ban hành Công văn hướng dẫn triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Để việc thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 619/QĐ-TTg) được thống nhất, đồng bộ trên cả nước, gắn kết với xây dựng xã nông thôn mới và chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017, ngày 22/5/2017 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Công văn số 1710/BTP-PBGDPL gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg.