​​​​​​​
​​​​​​​​
​​​ ​​​
​​​​​​​​​
​​​​

Thái Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Với mục đích triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và bảo đảm thực hiện quyền được thông tin về pháp luật của công dân; ngày 17/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình.