​​​​
​​​​

Giáo dục pháp luật gắn với việc nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đặc biệt, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Mỗi người dân có nắm vững kiến thức pháp luật thì mới thực hiện đúng pháp luật, góp phần để Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật. PBGDPL là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền.