​​​
​​​​
​​​

Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (19/10/2016)

Ngày 17 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1980/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Bộ tiêu chí quốc gia). Một trong những điểm mới quan trọng của Bộ tiêu chí quốc gia này là đã bổ sung vào tiêu chí thứ 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật) tiêu chí thành phần 18.5 về “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định” nhằm gắn kết, thực hiện toàn diện các mục tiêu, nội dung xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền xã. Để bảo đảm tiêu chí thành phần 18.5, Bộ tiêu chí yêu cầu phải “đạt” chỉ tiêu chung và chỉ tiêu vùng (Trung du miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long).

Hội Luật gia Hà Nam: Làm tốt vai trò phổ biến, tư vấn pháp luật (26/10/2016)

Cùng với công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, các cấp Hội Luật gia trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), tư vấn giải quyết khiếu nại trong 5 năm của nhiệm kỳ 2011- 2016. Qua đó, góp phần không nhỏ vào thực hiện chủ trương xã hội hóa, đa dạng hóa công tác PBGDPL, từng bước đáp ứng ngày càng thiết thực hơn nhu cầu của xã hội và người dân về lĩnh vực tư vấn pháp luật, tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, tham gia giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.