​​​

Khánh Hòa: Tăng cường phổ biến pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và người lao động

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2021” nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người sử dụng lao động và người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội.