​​​​​​​
​​​​​​​​
​​​ ​​​
​​​​​​​​​
​​​​

Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện các Chương trình phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Tư pháp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đồng thời triển khai các Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021”, Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên”; trên cơ sở thống nhất ý kiến với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn giáo dục Egroup, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 3086/KH-BTP ngày 15/8/2019 tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.