​​​​​​​
​​​ ​​
​​​​​​​
​​​​

Giấy mời tham dự Hội nghị tập huấn, Hội thảo khu vực miền Nam tại tỉnh Sóc Trăng

Thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Số 455/QĐ-BTP ngày 22/02/2019 ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; số 718/QĐ-BTP ngày 29/3/2019 phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát năm 2019, Bộ Tư pháp tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật khu vực miền Nam tại tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau: