​​
​​​
​​​​
​​

Sở Tư pháp Bắc Giang và Hội Luật gia tỉnh ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác xây dưng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý

Nhằm tăng cường phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh trong công tác xây dựng pháp luật, đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trong giai đoạn hiện nay; thực hiện Chương trình phối hợp số 2727/CTPH-BTP-HLGVN ngày 25/7/2018 giữa Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2018-2023, ngày 08/10/2018, Sở Tư pháp Bắc Giang và Hội Luật gia tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác giai đoạn 2018-2023.