​​​

Quảng Nam: Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2017 với nhiều hoạt động sôi nổi hướng về cơ sở

Ngay từ đầu năm 2017, với chủ trương hướng mạnh công tác phổ biến pháp luật về cơ sở theo mô hình "Tỉnh bố trí kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả", UBND tỉnh đã chủ động bố trí kinh phí và giao cho Sở Tư pháp (cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp tỉnh) quản lý và tiến hành "đặt hàng" thông qua hợp đồng ủy quyền với 18 Phòng Tư pháp của 18 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, yêu cầu các địa phương phải dành 20% nguồn kinh phí “đặt hàng” để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017 tại cấp cơ sở, với gần 300 triệu đồng.