​​​

Công văn hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2018

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” (sau đây gọi tắt là Đề án); Quyết định số 404/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018, ngày 16/3/2018, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 850/BTP-PBGDPL để nghị các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức pháp chế, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018, kết hợp với thực hiện các Kế hoạch, Chương trình, Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây: