​​​​
​​​​

Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Để kịp thời hướng dẫn các địa phương triển khai nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, ngày 20/3/2017, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 897/BTP-PBGDPL về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trên cơ sở các văn bản đề nghị của địa phương. Theo đó, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: