​​​ ​​​​
​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​
​​​​​​​​

Quảng Nam ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án địa bàn trọng điểm năm 2020

Nhằm tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ và giải pháp để đạt được mục tiêu của Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017 - 2021” đặt trong tổng thể triển khai Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 theo Kế hoạch số 4567/KH-UBND ngày 25/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 13/02/2020, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch triển khai Đề án trên trong năm 2020, với những nội dung chính như sau: