Bộ Tư pháp báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở

03/04/2017

Thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở; Kế hoạch triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 2611/QĐ-BTP ngày 04/11/2013, ngày 03/4/2017, Bộ Tư pháp ban hành Báo cáo số 101/BTP-BC sơ kết 03 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở.

Báo cáo đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện và chính xác kết quả đạt được ở 8 nội dung, gồm: (1) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện; (2) Công tác phổ biến, quán triệt thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; (3) Chỉ đạo, hướng dẫn củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; đội ngũ cán bộ, công chức của tổ chức chính trị - xã hội được giao nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở; kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải, hòa giải viên; (4) Biên soạn, phát hành tài liệu nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở để nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên; tổ chức thi hòa giải viên giỏi; (5) Kết quả hoạt động hòa giải ở cơ sở; (6) Kết quả thực hiện Điều 6 của Luật hòa giải ở cơ sở về hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở; (7) Hoạt động kiểm tra, thống kê số liệu; khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở; và (8) Sự phối hợp giữa cơ quan Tư pháp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở.
Báo cáo cũng nêu ra những hạn chế và tồn tại trong hoạt động quản lý nhà nước về công tác hòa giải cơ sở; phối hợp giữa cơ quan Tư pháp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác hòa giải cơ sở; và về tổ chức hòa giải ở cơ sở và hòa giải viên.
Trên cơ sở nhận diện các nguyên nhân về nhận thức, cơ chế chính sách, tổ chức, con người, và về các điều kiện bảo đảm dẫn đến những tồn tại, hạn chế sau 03 năm thưc hiện Luật, cũng như từ những bài học kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động được đúc rút, Báo cáo đã nêu ra 5 kiến nghị, giải pháp; cụ thể: (1) Hoàn thiện pháp luật về hòa giải cơ sở; (2) Về tổ chức, thi hành Luật; (3) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hòa giải cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác hòa giải ở cơ sở; (4) Hướng dẫn cụ thể về việc đánh giá kết quả công tác hòa giải ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định”; và (5) Tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp.
 
 
 
 
Các tin đã đưa ngày: