Bộ Tư pháp sơ kết 03 năm thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

13/04/2017

Ngày 31/3/2017, Bộ Tư pháp ban hành Báo cáo số 99/BC-BTP về sơ kết 03 năm thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: