Tổng kết thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/04/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)

13/04/2017

Báo cáo số 100/BC-BTP về tổng kết thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/04/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)
Các tin đã đưa ngày: