Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW tổ chức đoàn kiểm tra tại tỉnh Bạc Liêu

07/07/2019

Trong 02 ngày: 03, 04/7/2019, Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân” đã tổ chức Đoàn Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại tỉnh Bạc Liêu.

Đoàn Kiểm tra do đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp, Trưởng ban Thư ký Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương làm Trưởng đoàn; đồng chí Uông Ngọc Thuẩn, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Phó Trưởng đoàn; các thành viên là đại diện các cơ quan tham gia Ban chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, gồm: Bộ Tài chính, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư pháp, Đài Tiếng nói Việt Nam.
Tại địa phương, Đoàn Kiểm tra đã có các buổi làm việc với cấp tỉnh, gồm đại diện Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, đại diện một số đơn vị cấp huyện thuộc tỉnh; 01 đơn vị cấp huyện: Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu), gồm đại diện Lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện, đại diện một số đơn vị cấp xã thuộc huyện.
Nội dung kiểm tra tập trung việc đánh giá kết quả 15 năm triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW trên các mặt: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương; Vai trò giám sát công tác PBGDPL của Hội đồng nhân dân; Công tác quản lý nhà nước; Nguồn lực dành cho công tác PBGDPL về con người, kinh phí, hoạt động xã hội hóa; việc kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, khen thưởng; Các mô hình, giải pháp mới để nhân rộng; Ý nghĩa, tác dụng, hiệu quả của Chỉ thị số 32-CT/TW, công tác PBGDPL nói chung đối với sự chuyển biến ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, sự phát triển kinh tế, tình hình an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn. Ngoài ra, Đoàn Kiểm tra còn thực hiện lồng ghép kiểm tra kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương theo Quyết định số 515/QĐ-HĐPH ngày 04/3/2019 và tình hình thi hành Luật hòa giải ở cơ sở. 
Kết quả kiểm tra cho thấy, qua 15 năm triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW, công tác PBGDPL tại địa phương được kiểm tra đã có những chuyển biến tích cực: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh đã được triển khai nghiêm túc, bài bản thông qua các chỉ thị, kế hoạch, công văn của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Đã có kiểm tra thông qua lồng ghép, tổng kết 10 năm; Hội đồng phối hợp PBGDPL đã được kiện toàn theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và phát huy được vai trò chủ động của mình trong việc tham mưu Thường vụ Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể là trong việc triển khai công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu của thực tiễn xã hội; Nguồn lực con người (số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tương đối dồi dào, nếu chất lượng đảm bảo thì đây được coi là hạt giống đỏ giúp cho công tác PBGDPL đạt hiệu quả), tài chính đã có sự quan tâm (bố trí 3 tỷ/ năm cho các sở, ngành thực hiện công tác PBGDPL); Đã thực hiện được xã hội hóa; Hình thức, nội dung PBGDPL mặc dù chưa đẩy mạnh được ứng dụng công nghệ thông tin nhưng có hiệu quả thông qua sự phối hợp, vào cuộc của các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL (Đài Truyền hình có chuyên mục hằng ngày “Pháp luật và đời sống”, cắt cử lực lượng để nhận thư từ, giải đáp vướng mắc về pháp luật cho người dân…); Triển khai hàng loạt các Đề án về nhà trường, biển, đảo… Từ đó, nhận thức, ý thức của người dân so với trước khi có Chỉ thị số 32-CT/TW, Luật PBGDPL có chuyển biến, vi phạm pháp luật giảm, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Các đại biểu tham dự cũng đã đưa ra những con số chứng minh cụ thể hiệu quả  qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về số vụ việc vi phạm pháp luật giảm, tình hình an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn được giữ vững: Về tội phạm hình sự, trong 06 tháng đầu năm theo chỉ thị của quốc hội giảm 2.6%, từ giờ đến cuối năm phấn đấu giảm 3% để đạt chỉ tiêu; Về chấp hành pháp luật, tình hình chấp hành luật giao thông (đội mũ bảo hiểm, chở 2-3 người) thực hiện tương đối tốt; Khiếu kiện 06 tháng đầu năm giảm; Những tranh chấp nhỏ trong dân được áp dụng hiệu quả hình thức hòa giải ở cơ sở (đại diện Công an tỉnh); Trong 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW giải đáp 10.000 thư, từ khi thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW số lượng đơn thư giảm dần, có ngày không có thư nào, 06 tháng đầu năm chỉ giải đáp thắc mắc 150 thư (đại diện Đài PTTH tỉnh)… Có được kết quả này một phần không nhỏ là nhờ sự lãnh đạo của các ngành, các cấp quan tâm tới công tác PBGDPL, qua đó giúp ý thức của cán bộ, công chức, người dân được nâng lên.
Bên cạnh kết quả đạt được, qua kiểm tra cũng cho thấy, công tác PBGDPL tại địa phương vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đã triển khai nhưng chưa triệt để, có kiểm tra nhưng chỉ mang tính chất lồng ghép kênh của chính quyền, không phải kênh của công tác đảng; Có tổng kết nhưng không không nhắc đến thi đua khen thưởng một cách rõ ràng; Nguồn lực còn khiêm tốn, thấp hơn mức trung bình thấp của cả nước; Lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đã có nhưng chưa thực sự quan tâm; Công tác xã hội hóa trong PBGDPL trên địa bàn tỉnh chưa thực sự chú trọng, có hiệu quả; Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian tới cần có cách thức, giải pháp, có chính sách toàn diện, tổng thể, bền vững để đáp ứng yêu cầu công nghệ 4.0 hiện nay.
Qua hoạt động kiểm tra, Đoàn Kiểm tra cũng gợi mở một số phương hướng hoạt động cụ thể để cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu triển khai công tác PBGDPL, trước mắt là tập trung hoạt động tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW theo hướng dẫn của Trung ương. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong thời gian tới, về nguồn lực, lãnh đạo tỉnh cần có quan tâm, chỉ đạo sát sao Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc xây dựng dự toán ngân sách của tỉnh hằng năm dành cho công tác PBGDPL, trong đó bóc tách rõ ràng mục ngân sách dành cho công tác PBGDPL đối với các sở, ngành; Hằng năm trên cơ sở phối hợp giữa Sở Tài chính và Sở Tư pháp cần tổ chức tổng kết, đánh giá; Tăng cường công tác đôn đốc, hướng dẫn, triển khai, có sự kết nối chặt chẽ giữa các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL; Triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, công tác xã hội hóa về thu hút nguồn lực tài chính và sự tham gia của các chuyên gia trong công tác PBGDPL (luật sư, luật gia), phát huy sức mạnh của các mạng xã hội; Đổi mới hình thức linh hoạt, đi vào thực chất hơn, lựa chọn nội dung để tuyên truyền phù hợp với đối tượng, độ tuổi; Quan tâm bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, nâng cao chất lượng của các buổi tập huấn; Đặc biệt, đối với Sở Tư pháp là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL, tỉnh cần dành sự quan tâm về nguồn lực con người và nguồn lực tài chính để bảo đảm việc thực hiện công tác PBGDPL đạt chất lượng, hiệu quả./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: