Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên khu vực miền Trung 26/06/2019

Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên”, trong khuôn khổ các hoạt động tại tỉnh Quảng Bình, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên cho lãnh đạo Sở Tư pháp, công chức Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp, đại điện Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung (gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên); một số đơn vị cấp huyện, cấp xã và trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Phan Hồng Nguyên - Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì hội nghị.

Bộ Tư pháp tập huấn nghiệp vụ PBGDPL, HGOCS, xây dựng cấp xã đạt CTCPL khu vực miền Trung 26/06/2019

Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (ban hành tại Quyết định số 3121/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp (ban hành tại Quyết định số 718/QĐ-BTP ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); với mục đích bổ sung kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, ngày 21/6/2019, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho hơn 100 đại biểu là lãnh đạo Sở Tư pháp, công chức Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Sở và báo cáo viên pháp luật của 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung. Đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì Hội nghị.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nội dung cơ bản của Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn 25/06/2019

Thực hiện Kế hoạch số 2087/KH-BTP ngày 07/6/2019 về tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị năm 2019, trong chuỗi các hoạt động tại tỉnh Quảng Bình, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức Hội nghị tập huấn nội dung cơ bản của Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho lãnh đạo Sở Tư pháp, công chức Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; giảng viên Trường Trung cấp luật Đồng Hới; một số đại diện Phòng Tư pháp của tỉnh Quảng Bình.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Quảng Trị 20/06/2019

Thực hiện Kế hoạch số 707/KH-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, sáng ngày 19/6/2019, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và giải đáp khó khăn, vướng mắc về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho gần 200 đại biểu là lãnh đạo các Phòng Tư pháp; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, công chức Tư pháp – Hộ tịch, công chức tham mưu công tác xây dựng nông thôn mới của 141 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì Hội nghị.

Bộ Tư pháp ban hành văn bản hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019 17/06/2019

Thực hiện trách nhiệm được giao theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 17/6/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2213/BTP-PBGDPL hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019.

Bộ Tư pháp ban hành Công văn triển khai Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 13/06/2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư (tại Công văn số 8574-CV/VPTW ngày 04/01/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng), ngày 16/5/2019, Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) đã ban hành Kế hoạch số 98-KH/BCĐCT32 về việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (sau đây gọi là Chỉ thị số 32-CT/TW).

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành về bảo đảm kinh phí phục vụ công tác PBGDPL 13/06/2019

Ngày 21/5/2019 Bộ Tài chính đã có Công văn số 5822/BTC-HCSN về kết quả rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật hiện hành về bảo đảm kinh phí phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về một số nội dung sau:

Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Quyết định phân công nghiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo 07/06/2019

Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/BCĐCT32 ngày 16/5/2019 của Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) về việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, ngày 06/3/2019 Ban Chỉ đạo đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW (Quy chế số 106-QC/BCĐCT32) và Quyết định số 107-QĐ/ BCĐCT32 phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo.

Giấy mời tham dự Hội nghị tập huấn, Hội thảo khu vực miền Trung tại tỉnh Quảng Bình 07/06/2019

Thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Số 3121/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; số 718/QĐ-BTP ngày 29/3/2019 phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát năm 2019, Bộ Tư pháp tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật khu vực miền Trung tại tỉnh Quảng Bình, cụ thể như sau:

Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về phổ biến, giáo dục pháp luật 04/06/2019

Ngày 31/5/2019, tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo “Đánh giá tình hình, kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.