Vĩnh Long: Triển khai tuyên truyền Đề án phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nội dung của công ước chống tra tấn năm 2018

20/12/2018

Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 404/QĐ-BTP ngày 08/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) (gọi tắt là Đề án), Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long) và Công văn số 1438/UBND-NC ngày 27/4/2018 về về việc hướng dẫn thực hiện Đề án để triển khai và hướng dẫn cho các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức thực hiện Đề án với nhiều hình thức như lồng ghép triển khai Đề án với triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật, lồng ghép triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, cấp phát tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị để họ tự nghiên cứu tìm hiểu,...nhằm nâng cao năng lực thực hiện phổ biến nội dung cơ bản của Công ước cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, người làm công tác pháp chế tại các cơ quan, đơn vị và địa phương, để từ đó tuyên truyền ra nhân dân nhằm nâng cao nhận thức Nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long về pháp luật phòng, chống tra tấn. Kết quả, trong năm 2018 toàn tỉnh đã tuyên truyền được 248 cuộc, có 7.325 lượt người tham dự.

Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến nội dung của Công ước quốc tế về chống tra tấn và các quy định pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ thường xuyên, liên tục  tuyên truyền nội dung của Công ước quốc tế về chống tra tấn và các quy định pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn với nhiều hình thức phù hợp. Riêng Sở Tư pháp, trong thời gian tới sẽ có Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, tập huấn giới thiệu nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, lồng ghép với tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cơ sở cho báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, hòa giải viên cơ sở và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân,..../.
Các tin đã đưa ngày: