Gia Lai: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức cuộc họp tổng kết kết quả hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

20/12/2018

Ngày 19/12/2018, tại Phòng họp 3A - trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đã tổ chức cuộc họp tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 dưới sự chủ trì của đ/c Huỳnh Nữ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và đ/c Lê Thị Ngọc Lam - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. Tham dự cuộc họp có 32 đ/c là đại diện cho các cơ quan thành viên Hội đồng và các thành viên Ban Thư ký của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.

Triển khai hoạt động trong năm 2018, ngay từ đầu năm, Hội đồng đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-HĐPHPBGDPL ngày 30/01/2018 về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2018. 17/17 Hội đồng cấp huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2018; ban hành các văn bản, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ được giao trên cơ sở các Chương trình, Kế hoạch, văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng cấp tỉnh, Sở Tư pháp.
Công tác kiểm tra, tự kiểm tra đã được quan tâm, trong Quý III năm 2018, thực hiện Quyết định số 10/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 29/6/2018 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Gia Lai về việc thành lập các Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, Đoàn Kiểm tra đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-ĐKT ngày 29/6/2018 về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 và tiến hành kiểm tra tại 02 đơn vị cấp tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh) và 04 Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện (Phú Thiện, Chư Pưh, Mang Yang và Đức Cơ)…
Trong năm 2018, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tổng cộng 15.962 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp thu hút 636.430 lượt người tham dự; tổ chức 73 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút 7.895 lượt người tham gia dự thi; tổ chức biên soạn, biên tập, cấp phát miễn phí 439.881 bản đề cương, tài liệu, sổ tay chuyên đề, bản tin, đặc san, tờ gấp PBGDPL các loại, trong đó có 121.145 bản tài liệu PBGDPL bằng tiếng dân tộc thiểu số (Jrai; Bahnar); phát sóng chương trình PBGDPL trên hệ thống truyền thanh xã được 6.295 lần; tổ chức biên tập, đăng tải trên 6.374 tin, bài, ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan báo chí, đơn vị, địa phương.Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng - đã tham mưu, giúp Hội đồng biên soạn và phát hành: 1.000 cuốn Đặc san phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai số 33/2018 (Tờ thông tin của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Gia Lai); 20.800 cuốn “Sổ tay phổ biến, giáo dục pháp luật ở thôn, làng, khu dân cư” (phát hành 01 số/quý); 8.000 cuốn Sổ tay phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho người dân tộc thiểu số” (phát hành 02 số/năm); tổ chức 02 Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cấp tỉnh với 494 đại biểu tham dự...
Đồng thời, triển khai nhiệm vụ PBGDPL: Sở Tư pháp đã tổ chức 13 Hội nghị/Lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật (trong đó có: 05 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Tuyên truyền viên pháp luật, người thực hiện công tác PBGDPL ở cơ sở với 500 người tham dự; 03 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số với 300 người tham dự; 05 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở với 650 người tham dự); tổ chức biên soạn và cấp phát miễn phí 183.844 tài liệu pháp luật các loại (trong đó có 67.749 tài liệu chuyên đề pháp luật; 116.095 tờ gấp PBGDPL), cấp phát đến các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, các thôn, làng, khu dân cư trên địa bàn tỉnh; các tài liệu do Sở Tư pháp biên soạn và phát hành là nguồn tư liệu về pháp luật để phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và vận dụng trong hoạt động chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.
Bên cạnh đó, đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh thường xuyên được rà soát, kiện toàn. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 102 Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 483 Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 3.603 Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật về cơ bản đã thực hiện nhiệm vụ PBGDPL ở cơ quan, đơn vị, địa bàn sinh sống…
Tại cuộc họp, các ủy viên của Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, góp ý, làm rõ, bổ sung các nội dung của các bản dự thảo do Cơ quan Thường trực của Hội đồng xây dựng để phù hợp với đặc thù, chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan thành viên, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng, của từng cơ quan thành viên.
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cũng dành thời gian để phân tích, trao đổi, về những hạn chế, khó khăn, vướng mắc đã được Ban Thư ký, Cơ quan Thường trực Hội đồng tổng hợp từ các Báo cáo của các cơ quan thành viên, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện… để bàn bạc, thống nhất hướng giải quyết, cũng như đề ra các giải pháp khắc phục trong năm 2019.
Phát biểu kết luận cuộc họp, đ/c Huỳnh Nữ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị: Các cơ quan thành viên của Hội đồng căn cứ vào Kế hoạch thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 2794/KH-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh triển khai công tác PBGDPL, HGOCS, CTCPL trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2019 (sau khi được ban hành) chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch PBGDPL cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị; tuân thủ nghiêm túc Quy chế hoạt động của Hội đồng về họp sơ kết, tổng kết, chế độ thông tin báo cáo; duy trì, phát huy mối quan hệ phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ chung của Hội đồng phối hợp PBGDPL trong năm 2019; nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật, người thực hiện công tác PBGDPL, chú trọng công tác PBGDPL cho người dân tộc thiểu số; các vấn đề người dân, dự luận xã hội quan tâm; các hình thức, mô hình PBGDPL (nhất là ở cơ sở) phải nghiên cứu đổi mới phương pháp, cách thức thực hiện để thu hút được đông đảo người dân đến tham gia; phát huy vai trò của mỗi cơ quan thành viên trong việc nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, tự kiểm tra các hoạt động PBGDPL trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện, khắc phục kịp thời những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, định hướng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới…
- Đại Đồng -
Các tin đã đưa ngày: