Khánh Hòa: Ban hành Kế hoạch chi tiết sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết trên địa bàn tỉnh

11/04/2019

Ngày 01/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2922/QĐ-UBND về Kế hoạch sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức sơ kết nhằm đánh giá khách quan, toàn diện mặt tích cực, hiệu quả đã đạt được qua thực tiễn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết; Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc về quy định pháp luật và áp dụng pháp luật trong quá trình thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản quy định chiết tiết; Đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật khác có liên quan; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng bộ, thống nhất, khả thi trong áp dụng pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Hình ảnh: Lễ phát động Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Hôn nhân và Gia đình”tại huyện Diên Khánh – tỉnh Khánh Hòa
Theo kế hoạch, nội dung sơ kết tập trung vào các nội dung: Đánh giá về sự tác động của Luật hôn nhân và gia đình, các văn bản quy định chi tiết đến các quan hệ hôn nhân và gia đình nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung, tác động của phát triển kinh tế - xã hội đối với các quan hệ hôn nhân, gia đình và các quy định của Luật hôn nhân và gia đình và các văn bản quy định chi tiết; Công tác chỉ đạo, triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản quy định chi tiết; Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản quy định chi tiết; Đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế trong quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, các văn bản quy định chi tiết về quy định chung, hôn nhân, quan hệ giữa vợ và chồng, chấm dứt hôn nhân, quan hệ giữa cha mẹ và con, quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình, cấp dưỡng, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, nguyên nhân của những hạn chế bất cập; Đánh giá sự đồng bộ, thống nhất giữa Luật Hôn nhân và gia đình, văn bản quy định với pháp luật, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có liên quan….
Số liệu phục vụ sơ kết được tính từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2018. Báo cáo sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết của các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thành phố gửi về Sở Tư pháp trước ngày 10/4/2019 để Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định./.
Các tin đã đưa ngày: