Ninh Bình tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

14/05/2019

Chiều ngày 11/5/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Về dự hội nghị, có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, dự và chủ trì Hội nghị cùng với Lãnh đạo Sở Tư pháp; các ngành thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh;  Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; Các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
Thay mặt UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh,  đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác hòa giải ở cơ sở mà các cấp, các ngành, các địa phương đã đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Những năm qua các cấp, các ngành, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả từ việc chỉ đạo, tổ chức thi hành, tuyên truyền phổ biến Luật đến việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, củng cố kiện toàn Tổ hòa giải theo quy định (Đến nay, 100% các thôn, xóm, tổ dân phố đã có tổ hòa giải; toàn tỉnh hiện có 1.678 tổ hòa giải với 10.580 hòa giải viên). Hầu hết các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn xích mích nhỏ tại các thôn, xóm, tổ dân phố đã được các hòa giải viên giải quyết kịp thời, góp phần duy trì thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận; hạn chế tối đa đơn thư, khiếu nại vượt cấp, tiết kiệm thời gian, tiền bạc của Nhà nước và công dân.
Cùng với đó, Sở Tư pháp cũng đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp UBND tỉnh theo dõi, quản lý về tổ chức và hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở; tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo UBND các cấp tạo điều kiện để hòa giải viên hoạt động hiệu quả; sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình hoạt động của các tổ hòa giải, kịp thời biểu dương khen thưởng những hòa giải viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động. Sở đã biên soạn các đề cương, tài liệu, chỉ đạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho tổ trưởng tổ hòa giải, đồng thời thường xuyên kiểm tra hướng dẫn, chỉ đạo những khó khăn vướng mắc phát sinh ở cơ sở. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thành công Hội thi Hòa giải viên giỏi trên địa bàn tỉnh và phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức thành công Hội thi khu vực phía Bắc được tổ chức tại Ninh Bình.
Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành đoàn thể, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, các huyện, thành phố, tập trung triển khai thực hiện tốt 05 nhiệm vụ trọng tâm, trong thời gian tới:
Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Luật Hòa giải ở cơ sở; Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền, phối hợp triển khai của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với công tác hòa giải ở cơ sở. Tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để không ngừng nâng cao nhận thức cũng như trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân đối với vị trí, vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở.
Hai là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan Tư pháp trong công tác hòa giải ở cơ sở; hoàn thiện hệ thống pháp luật đối với công tác hòa giải ở cơ sở phù hợp với tình hình thực tế địa phương.
Ba là, thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên để các hòa giải viên phải là người hiểu biết pháp luật, có tâm huyết với làng xóm, có uy tín ở địa phương. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên theo quy định.
Bốn là, gắn việc thực hiện nhiệm vụ hòa giải ở cơ sở với việc thực hiện  Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Vì hòa giải ở cơ sở là một chỉ tiêu trong tiêu chí thành phần 18.5 của Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, giai đoạn 2016 -2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Năm là Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện kể cả vật chất và tinh thần đối với công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở giúp cho công tác hòa giải phát huy được hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.
Cũng tại Hội nghị tổng kết này, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Tống Quang Thìn đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể và 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở./.
Các tin đã đưa ngày: