Khánh Hòa tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền măng non “Thiếu nhi bảo vệ đường sắt” năm 2019 15/12/2019

Ngày 14/12/2019, tại TP.Nha Trang, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức Hội thi tuyên truyền măng non “Thiếu nhi bảo vệ đường sắt” năm 2019.

Nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại Cần Thơ 15/12/2019

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Quảng Bình triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 15/12/2019

Ngày 11/12/2019, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban Kế hoạch số 175/KH-HĐPH về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.

Tiền Giang Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho các xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới 15/12/2019

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-STP ngày 12/12/2018 của Sở Tư pháp về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2019, đồng thời nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân ở các xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019, ngày 10/12/2019, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập kiến thức pháp luật cho thư ký hội đồng đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của các huyện, thành, thị; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc và công chức cấp xã có liên quan của các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (theo Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Khánh Hòa tăng cường ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo 15/12/2019

Ngày 05/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 12147/UBND-NC gửi các cơ quan: Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, Ngân hàng Nhà nước Việt nam chi nhánh tỉnh Khánh Hòa và Bưu điện tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo.

Những thành tựu nỗi bật sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 09/12/2019

Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, cấp ủy và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), do đó đã có sự chỉ đạo tích cực, quan tâm về bố trí nhân lực, đầu tư kinh phí, trang thiết bị tuyên tuyền, tài liệu cơ bản đảm bảo vì vậy hầu hết cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác PBGDPL, coi công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nên đã thường xuyên quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể trong tổ chức thực hiện.

Kết quả công tác PBGDPL tỉnh Quảng Nam năm 2019 09/12/2019

Năm 2019, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh đã được các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của tỉnh và 18 huyện, thị xã, thành phố tích cực triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả nổi bật, như sau:

Long An: Tỷ lệ hòa giải thành trên địa bàn tỉnh năm 2019 đạt trên 91%. 09/12/2019

Thời gian qua, hoạt động hòa giải ở cơ sở đã phát huy vai trò tích cực trong việc góp phần giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp ở cộng đồng dân cư, giúp ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Đặc biệt, từ khi Luật Hòa giải ở cơ sở ra đời, vị trí, vai trò của công tác này trong đời sống xã hội càng được khẳng định. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Sở Tư pháp thường xuyên hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với cơ quan Mặt trận cùng cấp rà soát, củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải ở cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở phù hợp với thực tiễn tại địa phương theo Chương khung của Bộ Tư pháp.

Kết quả nổi bật của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019 09/12/2019

Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là nhiệm vụ chính trị quan trọng ngày càng được các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, góp phần lớn vào việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2019, trên cơ sở bám sát Kế hoạch triển khai công tác PBGPL của UBND tỉnh, Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL của tỉnh, cơ quan Thường trực của Hội đồng cùng với chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện với nhiều kết quả tích cực đáng khích lệ.

Quảng Bình phổ biến kiến thức pháp luật cho 150 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh 07/12/2019

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 25/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc triển khai chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019, Công văn số 125/CTGPL-TC&QLCL ngày 28/3/2019 của Cục Trợ giúp pháp lý- Bộ Tư pháp về việc trợ giúp pháp lý hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4) và Ngày Quốc tế người khuyết tật (3/12). Trong hai ngày 02 và 03/12/2019, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh đã tổ chức 3 buổi hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho 150 trẻ khuyết tật.