Sở Tư pháp Bắc Kạn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 01/09/2017

Để triển khai, thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả công tác tiếp cận pháp luật cho người dân trên địa bàn tỉnh, ngày 30/8/2017, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho các đại biểu đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân , Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường, thị trấn. Đồng chí Lưu Ngọc Tâm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Sở Tư pháp Bình Định: Tổ chức Hội nghị tập huấn các quy định về xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 31/08/2017

Sáng 31/8, Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn các quy định về xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho gần 200 đại biểu, gồm: Đại diện Thường trực Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới tỉnh; đại diện Thường trực Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo Phòng Tư pháp 11 huyện, thị xã, thành phố và công chức Tư pháp – Hộ tịch 159 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Cao Bằng: Triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 30/08/2017

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ “Đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân” theo nội dung Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Long tổ chức tập huấn nghiệp vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 18/08/2017

Thực hiện Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Ngày 17/8/2017 Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho các đối tượng là công chức Tư pháp - Hộ tịch 109 xã, phường, thị trấn; lãnh đạo phòng tư pháp 8 huyện, thị xã, thành phố.

Vĩnh Long ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và thực hiện quy định về xây dựng xã, phường,thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 03/08/2017

Thực hiện Quyết định số 699/QĐ-BTP ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Ban hành kèm theo Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày13/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh), trong đó tập trung các nội dung trọng tâm như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 01/08/2017

Triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTgngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (gọi tắt là Quyết định số 619), ngày 31/7/2017, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 3940/KH-UBND triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh với những nội dung chính như sau:

Thành phố Đà Nẵng: Tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 01/08/2017

Ngày 28/7/2017, Sở Tư pháp phối hợp với UBND quận Cẩm Lệ tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Kế hoạch số 4777/KH-UBND ngày 27/6/2017 của UBND thành phố triển khai Quyết định số 699/QĐ-BTP ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 31/07/2017

Ngày 08/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 619/QĐ-TTg ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trước đó, ngày 17/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1980/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, trong đó quy định tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí thành phần 18.5 thuộc Tiêu chí 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Các văn bản này giao Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tập huấn nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 28/07/2017

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017, được sự hỗ trợ của Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (USAID/GIG), ngày 25/7/2017, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo góp ý Sổ tay hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với sự tham dự của đại diện Sở Tư pháp 30 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; đại diện Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Đỗ Xuân Lân, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì Hội thảo.

Sở Tư pháp Long An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp hòa giải ở cơ sở và quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 27/07/2017

Thực hiện các Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Long An. Được sự ủy quyền của UBND tỉnh, ngày 27/7/2017, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.