Liên kết website

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở năm 2018

08/05/2018

Để tiếp tục nắm bắt thông tin, năm bắt, đánh giá về việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện Luật, qua đó kiến nghị, đề xuất các biện pháp xử lý, khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, ngày 02/5/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1452/KH-BTP về kiểm tra việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở trong năm 2018.


Nội dung kiểm tra: Kết quả đạt được trong thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở; những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật; nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và các đề xuất, kiến nghị.
Hoạt động kiểm tra được tiến hành dưới hai hình thức:
(1) Hoạt động tự kiểm tra của các địa phương: Trên cơ sở nội dung Kế hoạch, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức tự kiểm tra và báo cáo kết quả kết quả kiểm tra về Bộ Tư pháp (có thể báo cáo kết quả kiểm tra riêng hoặc lồng ghép trong  báo cáo về công tác tư pháp năm 2018 của địa phương).
(2) Hoạt động kiểm tra của Trung ương: Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức liên quan trực tiếp tổ chức kiểm tra tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Tháp và tỉnh An Giang. Thời gian, lịch trình kiểm tra, Bộ Tư pháp sẽ thông báo cụ thể, sau khi thống nhất với Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố được kiểm tra.
Các tin đã đưa ngày: