Liên kết website

Bộ Quốc phòng tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”

14/01/2022

Sáng ngày 13/01/2022, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” phê duyệt kèm theo Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Đề án 1371), Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án 1371. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 1371 Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 1371 Bộ Quốc phòng; các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc.

Hội nghị đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc Đề án 1371. Thay mặt đơn vị thường trực Đề án, Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng đã báo cáo về nội dung cơ bản của Đề án 1371; các nhiệm vụ của Đề án đã được triển khai thực hiện: Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc; phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2027 và năm 2022; ban hành Quy chế hoạt động; phối hợp với Bộ Tài chính trong việc dự toán và phân bổ kinh phí hoạt động. Đồng thời, đơn vị thường trực Đề án đã đề xuất, xin ý kiến Ban Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai hiệu quả Đề án.
Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 1371 đã phát biểu, đề xuất nhiều giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả Đề án trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng đề nghị việc triển khai Đề án cần toàn diện, hướng về cơ sở, phát huy vai trò của cấp quân khu trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện; nhất trí với sự cần thiết phải thành lập Ban Chỉ đạo ở địa phương, cơ sở. Đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đề nghị cần kế thừa có chọn lọc các kết quả, mô hình PBGDPL đã đạt được của Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”. Việc thực hiện Đề án 1371 cần bám sát mục tiêu, đối tượng của Đề án, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho đối tượng là cán bộ, nhân dân ở biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với 44 địa phương biên giới, hải đảo, phát huy vai trò của Bộ đội Biên phòng tham gia công tác PBGDPL. Tham mưu trong Kế hoạch hoạt động việc Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp từ trung ương đến địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án này.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh, Đề án 1371 có phạm vi, đối tượng triển khai, đối tượng thụ hưởng rộng, đồng thời đồng chí cho rằng cùng với phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong tham mưu, triển khai thực hiện, quân đội cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức, huy động sự tham gia có hiệu quả của cả hệ thống chính trị; đồng thời huy động mọi nguồn lực, kết hợp chặt chẽ với các chương trình, Đề án có liên quan, trong đó kế thừa và phát huy kết quả từ Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2016 và giai đoạn 2017-2021”.
 
Bên cạnh việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án 1371 ở các cấp, Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng cần thường xuyên cập nhật tình hình để không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, cách thức triển khai đề án; tích cực xây dựng các mô hình điểm về PBGDPL để nhân rộng trên phạm vi cả nước; tăng cường trang thiết bị, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong PBGDPL; thường xuyên kiện toàn và coi trọng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; chú trọng hoạt động khảo sát để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Đề án sát với tình hình thực tiễn./. 
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: