Liên kết website

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

25/06/2022

Ngày 30/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”. Thực hiện trách nhiệm được Thủ tướng Chính phủ giao tại Đề án, ngày 23/6/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trung ương đã ban hành Công văn số 2075/HĐPH ngày 23/6/2022 hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án trên phạm vi cả nước.

Theo Công văn, Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương đề nghị các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương thực hiện một số nội dung sau đây:

(i) Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Đề án phù hợp với điều kiện thực tiễn; phát huy vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương trong chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án; chủ động ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án hoặc lồng ghép trong kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị.

(ii) Rà soát, bố trí nguồn lực và các điều kiện bảo đảm, cần thiết khác để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án.

(iii) Để bảo đảm thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án, cần xác định và phân công rõ:
- Đơn vị, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác PBGDPL tại các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương làm đầu mối tham mưu, hướng dẫn, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án;

- Đơn vị, tổ chức tham mưu xây dựng chính sách, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) có trách nhiệm chủ trì tổ chức truyền thông chính sách tác động lớn đến xã hội thuộc phạm vi Đề án (sau đây gọi là dự thảo chính sách).

(iv) Tập trung truyền thông một số chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

Căn cứ Nghị quyết số 17/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; Nghị quyết số 16/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2022; Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 24/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động thực hiện truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Đề án, trong đó tập trung truyền thông chính sách trong các dự thảo Luật như: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Căn cứ hướng dẫn tại Công văn này, chương trình/kế hoạch xây dựng VBQPPL năm 2022 của địa phương và yêu cầu thực tiễn, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh) chỉ đạo, lựa chọn các dự thảo chính sách thuộc phạm vi Đề án để tập trung truyền thông đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

(v) Căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí ở trung ương, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức truyền thông dự thảo chính sách bằng hình thức phù hợp với đối tượng và địa bàn quy định tại khoản 6 mục IV Điều 1 của Quyết định số 407/QĐ-TTg. Đồng thời, nghiên cứu các quy định của Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên để xây dựng dự toán, bố trí kinh phí hằng năm và tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, cần quan tâm tổ chức tiếp nhận, giải trình, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội đối với dự thảo chính sách trong Báo cáo tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý về dự thảo VBQPPL để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo VBQPPL.

(vi) Bộ Tư pháp căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án, hướng dẫn tại Công văn này và yêu cầu thực tiễn chủ trì tổ chức xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật trung ương, công chức pháp chế các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí ở trung ương về kiến thức, kỹ năng truyền thông, xử lý thông tin khi thực hiện truyền thông dự thảo chính sách.

(vii) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án, hướng dẫn tại Công văn này và yêu cầu thực tiễn địa phương, chủ trì tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ các ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp, công chức pháp chế các sở, ban, ngành, phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí ở địa phương về kiến thức, kỹ năng truyền thông, xử lý thông tin khi thực hiện truyền thông dự thảo chính sách và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã thuộc phạm vi quản lý về kiến thức, kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách để thực hiện truyền thông chủ động, linh hoạt, hiệu quả.

Báo cáo kết quả triển khai Đề án năm 2022 gửi về Bộ Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 02/12/2022 (được tổng hợp trong Báo cáo công tác tư pháp hàng năm) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: