Liên kết website

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai đoạn 2022 – 2027 năm 2022

25/06/2022

Nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ, mục tiêu do Bộ Tư pháp chủ trì theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án; bảo đảm mục tiêu đến hết năm 2022, hoàn thành việc quán triệt, hướng dẫn, tập huấn, xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trên phạm vi toàn quốc; 70% chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án do Bộ Tư pháp tham mưu, chủ trì soạn thảo được tổ chức truyền thông bằng các hình thức phù hợp theo quy định, ngày 23/4/2022, Bộ Tư pháp đã phê duyệt Quyết định số 1410/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tổ chức truyền thông chính sách có tắc động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai đoạn 2022 – 2027 năm 2022 của Bộ Tư pháp.

Kế hoạch của Bộ Tư pháp đã xác định rõ 7 nhóm nhiệm vụ chính, gồm: tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Đề án; Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến về mục đích, vai trò của công tác truyền thông dự thảo chính sách và nội dung cơ bản của Đề án; Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi Đề án và lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp bằng hình thức phù hợp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật dành cho công chức pháp chế các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương; báo cáo viên pháp luật trung ương và cấp tỉnh; đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí ở trung ương; Tổ chức các hội nghị tập huấn hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ  truyền thông dự thảo chính sách cho công chức pháp chế các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương; báo cáo viên pháp luật trung ương; Tổ chức Hội thảo về tăng cường công tác truyền thông dự thảo chính sách cho người Việt Nam ở nước ngoài; Tổ chức nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong công tác truyền thông dự thảo chính sách.

Kế hoạch xác định việc tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi Đề án và lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp bằng hình thức phù hợp, trong đó tập trung truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong đề nghị xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi); Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Tại Kế hoạch, trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ đã được xác định rõ gắn với từng nhiệm vụ cụ thể nhằm triển khai thực hiện các mục tiêu của Đề án tại cơ quan Bộ Tư pháp năm 2022./. 
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: