Liên kết website

Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Tư pháp ngày 27/7/2020

27/07/2020

Ngày 27 tháng 7 năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Tư pháp (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; đồng chí Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, các đồng chí đại diện các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

 
Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Bộ, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo báo cáo, ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã kết luận như sau:
1. Đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu ý kiến của các đồng chí dự họp, hoàn thiện Báo cáo tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp, báo cáo xin ý kiến Bộ trưởng trước khi có văn bản triển khai đến các đơn vị thuộc Bộ.
2. Đối với công tác phòng, chống dịch:
2.1. Đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020; tiếp tục nâng cao nhận thức, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tuyệt đối tuân thủ, thực hiện đầy đủ các khuyến cáo, quy định về phòng, chống dịch của các cơ quan có thẩm quyền.
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động quyết định để công chức, viên chức, người lao động đơn vị mình đã lưu trú hoặc đi qua thành phố Đà Nẵng trở về từ ngày 14/7/2020 trở lại đây được làm việc trực tuyến tại nhà (không đến cơ quan); đồng thời thường xuyên rà soát cập nhật danh sách, thông tin, tình hình sức khỏe của các trường hợp nêu trên và các trường hợp có liên quan đến vùng có dịch cho Thường trực Ban Chỉ đạo.
2.2. Đề nghị các đơn vị thuộc Bộ chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tại Công văn số 795/BTP-VP ngày 09/3/2020 (trừ trường hợp tổ chức các chuyến công tác địa phương tại vùng không có dịch).
2.3. Giao Văn phòng Bộ: (i) Chủ trì, phối hợp với Công đoàn Bộ rà soát, chủ động chuẩn bị các trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch cho cơ quan Bộ; (ii) Kịp thời tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo có văn bản xin ý kiến hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 về những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch; (iii) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị: Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia và các đơn vị khác có thực hiện cung cấp dịch vụ công báo cáo Lãnh đạo Bộ về các giải pháp ứng phó của Bộ Tư pháp nhằm duy trì các hoạt động bổ trợ tư pháp, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh diễn biến dịch trở nên phức tạp, trước mắt là tại thành phố Đà Nẵng; (iv) Tham mưu Bộ trưởng kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo theo hướng bổ sung đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia tham gia Ban Chỉ đạo.
2.4. Đề nghị Công đoàn Bộ: (i) Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia phối hợp, bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ; thông qua các tổ chức Công đoàn trực thuộc, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị mình; (ii) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ chủ động nắm tình hình, quan tâm, thăm hỏi, động viên công chức, viên chức, người lao động trong trường bị cách ly; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo các vấn đề phát sinh.
3. Rà soát, tạm dừng tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, bồi dưỡng, các Đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát tại các địa phương có dịch cho đến khi có thông báo mới. Tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường, chuyển các hoạt động hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, bồi dưỡng sang hình thức trực tuyến.
4. Đề nghị các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo công tác quản lý, chỉ đạo điều hành thông suốt. Đối với các đơn vị có trụ sở đặt tại vùng có dịch phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của chính quyền địa phương và chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1185/BTP-VP ngày 31/3/2020, Công văn số 1221/BTP-PLHSHC ngày 03/4/2020.
5. Tiếp tục thực hiện các hoạt động hướng đến Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp tại các địa phương không có dịch.
Giao Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp chủ động xây dựng phương án tổ chức Đại hội trong trường hợp dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp theo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tại cuộc họp ngày 05/5/2020 (Thông báo số 23/TB-BTP ngày 06/5/2020), báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 05/8/2020.
6. Đề nghị các đơn vị: Báo Pháp luật Việt Nam, Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin chủ động phối hợp, tuyên truyền, thông tin kịp thời, đầy đủ về các biện pháp phòng, chống dịch của Bộ, ngành Tư pháp và công tác tham mưu, đề xuất xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống dịch.
Trên đây là Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 27/7/2020, Bộ Tư pháp thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan biết và thực hiện./.
Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: