Liên kết website

Thanh Hoá: Kết quả phổ biến, giáo dục năm 2010

29/12/2010

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH - UBND ngày 17 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh về Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2010, các Đoàn kiểm tra của HĐPH đã tiến hành kiểm tra trực tiếp công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2010, tại 9 huyện: Quan Hoá, Mường Lát, Như Thanh, Hậu Lộc, Tĩnh Gia, Quảng Xương,Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy, Thạch Thành.

Kết quả kiểm tra trực tiếp cũng như qua báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố cho thấy: trong năm 2010, các huyện đã tập trung đẩy mạnh việc củng cố Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên; tổ chức tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân các văn bản pháp luật mới, liên quan thiết thực đến đời sống xã hội trên nhiều lĩnh vực với hình thức, phong phú đa dạng...                                         Đến nay, đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được củng cố kiện toàn và đang ngày càng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; công tác xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật được quan tâm triển khai đang ngày càng góp phần quan trọng giúp cán bộ cũng như người dân cơ sở nghiên cứu, tìm hiểu, vận dụng pháp luật vào cuộc sống. Việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã tạo động lực thúc đẩy và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thu hút, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Nhà nước, đồng thời giúp cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở nhận thức sâu sắc hơn về quyền làm chủ  nhân dân trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Điển hình một số các đơn vị triển khai tốt công tác phổ biến pháp luật như: huyện Quảng Xương, Nga Sơn, Thọ Xuân, Bá Thước, Thạch Thành, Triệu Sơn, Như Xuân…                                     Từ kết quả kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật có thể khẳng định công tác này đã nhận được sự quan tâm hơn từ cấp ủy và chính quyền địa phương nên đã có những chuyển biến và đạt nhiều kết quả tích cực. Sự hiểu biết pháp luật nói riêng, trình độ dân trí nói chung  của cán bộ và nhân dân trong tỉnh ngày càng nâng cao. Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được các địa phương phổ biến kịp thời đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân, hạn chế tình trạng khiếu kiện và khiếu kiện vượt cấp, giảm bớt các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, phát huy dân chủ tăng cường sự đồng thuận giữa cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước.                                                                                                  (Xuân Hạnh, Sở Tư pháp Thanh Hoá)
Các tin đã đưa ngày: