Liên kết website

Hà Tĩnh: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác PBGDPL năm 2010 và triển khai nhiệm vụ PBGDPL năm 2011

23/12/2010

Ngày 16/12/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2010 và triển khai Kế hoạch PBGDPL năm 2011, dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo: Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, UBMT Tổ quốc tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, đoàn thể; Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Tổ giúp việc của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; Lãnh đạo UBND và Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã. Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác PBGDPL năm 2010 trên địa bàn toàn tỉnh, các đại biểu tham gia thảo luận đã đánh giá rất cao về những kết quả đã đạt được từ công tác PBGDPL, nhất là vai trò của Sở Tư pháp- cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh.

Trong năm 2010, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm đúng mức đối với công tác PBGDPL, từ việc ban hành các văn bản chỉ đạo, đầu tư nguồn lực đến việc đôn đốc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kế hoạch PBGDPL, Hướng dẫn một cách kịp thời; việc phối hợp giữa các thành viên Hội đông phối hợp công tác PBGDPL tỉnh, giữa các cơ quan đơn vị đoàn thể trong toàn tỉnh được tiến hành đồng bộ, có hiệu quả; hình thức tuyên truyền, PBGDPL phong phú, đa dạng, thường xuyên được đổi mới, nâng cao. Hệ thống truyền thanh của các xã, phường, thị trấn được củng cố, thay thế hiện đại hơn; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyên viên, hòa giải viên thường xuyên được kiện toàn, bổ sung, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ. Các văn bản pháp luật mới, các chế độ, chính sách của Nhà nước, của tỉnh được chuyển tải kịp thời đến cán bộ, nhân dân, từ đó, nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, các đơn thư, khiếu kiện vượt cấp rất ít, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Các đại biểu cũng đưa ra những đề xuất nhằm bảo đảm cho công tác PBGDPL đạt kết quả cao hơn đó là: - Cần quan tâm đầu tư kinh phí tương xứng với yêu câu công tác PBGDPL trong tình hình mới; - Việc bố trí kính phí cho các cấp, các sở ban ngành, đoàn thể hàng năm cấn có mục riêng cho công tác PBGDPL, không để chung trong mục chi hành chính như lâu nay, nhất là các đơn vị, sở, ban ngành và UBND cấp xã;           - Tăng cường công tác tập huấn các văn bản pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên, trong đó ưu tiên những văn bản pháp luật liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ , công chức ;           - Tăng cường công tác PBGDPL trong trường học cho thanh thiếu niên;           - Đầu tư và nhân rộng các loại hình câu lạc bộ…           Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Thiện- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương Sở Tư pháp- cơ quan thường trực, các đơn vị địa phương đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền PBGDPL năm qua, đồng thời khẳng định: Năm 2010, công tác PBGDPL đã có bước  chuyển biến mạnh mẽ, các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đều triển khai tốt; việc tuyên truyền phổ biến cho nhân dân ở các vùng dự án kinh tế trọng điểm, các đối tượng chính sách trong toàn tỉnh, tuyên truyền cứu trợ nhân dân qua hai cơn lũ vừa qua kịp thời đạt kết quả cao đựoc nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên PBGDPL về chiều sâu, diện rộng còn hạn chế, kinh phí đầu tư chưa cân xúng.           Năm 2011, trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành các cấp, các ngành cần tập trung: 1. Ưu tiên quán triệt các luật mới ban hành các vắn bản pháp luật, các chế độ, chính sách của chính phủ, của tinh, nhất là về lĩnh vực đất đai, tài nguyên, mối trường; gắn việc “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với việc học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền để làm tốt công tác bầu cử hội đồng nhân dân các cấp; 2. Tăng cường tuyên truyền phổ biến trong các doanh nghiệp; 3. Các đơn vị địa phương cần phối hợp để tiển khai tốt các nội dung mà kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt đưa “Ngày Pháp luật” trở thành cuộc sinh hoạt pháp lý sâu rộng trong cán bộ nhân dân và đạt hiệu quả cao. Chú trọng tuyên tuyên phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông để cán bộ, nhân dân đón tết cổ truyền an toàn, tiết kiệm./.   (Lê Hạnh Lý, Sở Tư pháp Hà Tĩnh)
Các tin đã đưa ngày: