Liên kết website

Hòa Bình: Cấp 165 triệu đồng cho công tác phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp

13/12/2010

Sau khi phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ (năm 2009-2012) và thành lập Ban điều hành đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ (năm 2009-2012).

UBND tỉnh Hòa Bình đã quyết định bổ sung 165 triệu đồng (kinh phí năm 2010) cho Sở Lao động Thương binh và xã hội 30 triệu đồng; các đơn vị: Sở Tài chính, Liên đoàn lao động tỉnh và Sở Công thương, mỗi đơn vị 40 triệu đồng; Liên minh Hợp tác xã tỉnh 15 triệu đồng, để các đơn vị này chi thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2010. Thông qua đó, góp phần nâng cao hiệu biết pháp luật cho chủ sử dụng lao động và người lao động (nhất là ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanhh và kinh tế tập thể), hạn chế những tranh chấp, vi phạm trong lĩnh vực lao động, việc làm ở địa phương./. Mai Huệ (Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình)
Các tin đã đưa ngày: