Liên kết website

Thành phố Hồ Chí Minh: tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở

17/11/2010

Ngày 15/11/2010, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị số 24/2010/CT-UBND về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các cơ quan chức năng phải củng cố, kiện toàn tổ chức hòa giải ở cơ sở, xây dựng cơ chế phối hợp, hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở giữa Tổ hòa giải với Tổ công tác Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể, cảnh sát khu vực trên địa bàn thành phố; thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải và kiến thức pháp luật cho các hòa giải viên; quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, chế độ đãi ngộ, bồi dưỡng cho hòa giải viên ở cơ sở, tăng cường biên soạn, cung cấp tài liệu nghiệp vụ hòa giải; khuyến khích việc huy động các nguồn lực xã hội cho công tác hòa giải ở cơ sở. Trong những năm qua, hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có bước chuyển biến tích cực. Toàn thành phố đã xây dựng được 12.991 Tổ hòa giải ở cơ sở với 34.174 hòa giải viên; hàng năm, tỷ lệ hòa giải thành đạt 67,2% và giảm khoảng 30% các loại vụ, việc tranh chấp phải chuyển đến Tòa án xét xử. Qua đó, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư, góp phần phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
Các tin đã đưa ngày: