Liên kết website

Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Hải Dương

11/10/2010

Ngày 30 tháng 09 năm 2010, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hải Dương (sau đây gọi tắt là Hội đồng) đã ban hành kế hoạch số 505/KH-HĐPBGDPL về việc thực hiện hoạt động kiểm tra công tác PBGDPL năm 2010.

 

Kế hoạch quy định cụ thể nội dung kiểm tra. Theo đó, đối với Hội đồng PHCTPBGDPL các huyện, thành phố: kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác PBGDPL năm 2010, việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và các Chương trình, kế hoạch của tỉnh về PBGDPL; các hình thức và nội dung tuyên truyền pháp luật đã triển khai; việc đầu tư cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL; việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở và khai thác tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn; đánh giá thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác này cũng như phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Đối với các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: Nội dung kiểm tra sẽ căn cứ vào nhiệm vụ của từng đơn vị.

Hội đồng thành lập 03 đoàn kiểm tra trực tiếp tại các huyện Ninh Giang, Cẩm Giàng, Tứ Kỳ. Các sở, ngành, thành viên Hội đồng tự tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả, tổng hợp báo cáo gửi về Sở Tư pháp trước ngày 20/11/2010. Các huyện, thành phố còn lại tự tiến hành kiểm tra và báo cáo tổng hợp bằng văn bản về Sở Tư pháp trước ngày 15/11/2010.

Đinh Quỳnh Mây
Các tin đã đưa ngày: